Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024, wtorek.  Imieniny: Mariki, Mirelli, Stefana, Waldemarafree counters


SZERZEJ O ŁOWIECTWIE17 listopada odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, poświęcone łowiectwu, a także problemowi szkód rolniczych wyrządzanych przez niektóre gatunki zwierzyny łownej chronionej prawem. Temat wywołał bardzo żywą dyskusję, został też ujęty w porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego V kadencji.

ŁOWIECTWO
Jak wynika z informacji przedstawionej przez Łowczego Okręgowego Sławomira Jaroszewicza, zarówno na posiedzeniu komisji rolnictwa (poszerzonej o przedstawicieli gmin, organizacji łowieckich, rolniczych, leśników), jak też na minionej sesji - na terenie powiatu funkcjonuje obecnie 20 kół łowieckich, do których należy 579 myśliwych. Przeznaczyły one w roku 2014/2015 na gospodarkę łowiecką, poprawę warunków bytowania zwierzyny i zagospodarowanie obwodów oraz ochronę pól przed szkodami kwotę 1.285.910 zł, a na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych kwotę 482.88 zł. Zdaniem prelegenta współpraca w tym zakresie układa się prawidłowo. Nie oznacza to jednak braku problemów. Straty na uprawianej ziemi powodują chociażby stada żerujących żurawi, łabędzi, gęsi i kruków - a obecnie wypłacane są odszkodowania tylko za żubry, bobry i łosie, na które 12 lat temu wstrzymano polowanie. Pocieszającym - mówił Łowczy - jest nowy projekt ustawy o szacowaniu szkód łowieckich i projektowanie w niej tzw. Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego i udziału w nim Państwa w wysokości do 50 % wartości wypłaconych odszkodowań w zależności od wykonania planu pozyskania zwierzyny. (...) Poza tym - Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku, że wzajemna współpraca i korelacja działań pomiędzy leśnikami, myśliwymi i rolnikami i wzajemne poszanowanie ich pracy i wspólne współdziałanie może doprowadzić do zmniejszenia szkód łowieckich, z jednoczesnym zachowaniem dla przyszłych pokoleń zwierząt dziko żyjących w naszym środowisku.(...) W trakcie szacowania szkód bardzo rzadko powstają rozbieżności między kołem, a danym rolnikiem, staramy się je zakończyć ugodą. W toku tych postępowań ważną rolę pełnią również przedstawiciele samorządu rolniczego, co jest pożądane i wpływa pozytywnie na rozwiązanie nabrzmiałych problemów. Stan rzeczy poprawiają systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje rolników w zakresie szacowania szkód i przepisów prawnych w tej dziedzinie, prowadzone zarówno w PZŁ, jak i przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Jednocześnie wyrazem chęci dalszego szukania rozwiązań jak najkorzystniejszych dla poszkodowanych gospodarzy, stało się wypracowanie na obradach wspólnego stanowiska w sprawie zmian uregulowań prawnych związanych z gospodarką łowiecką, w którym postuluje się zarówno zachowanie tego, co w polskim modelu łowiectwa korzystne i mądre, jak też wskazuje bolączki obecnego systemu wraz z obszarami, w których należałoby dokonać niezbędnych zmian. Warto nadmienić, że zostanie ono przesłane w najbliższym czasie m. in. Ministrowi Środowiska, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych oraz parlamentarzystom.

KULTURA I SPORT
Na wtorkowej sesji wysłuchano informacji dotyczących prac nad Powiatowym Kalendarzem Imprez. Jak wynika z danych przedstawionych przez głównego specjalistę Wiolettę Szukajło odpowiedzialną za proces jego tworzenia w starostwie - we właściwym terminie, czyli do dnia 30 września, wpłynęło 75 zewnętrznych wniosków o dofinansowanie imprez w 2016 roku. Wnioski poddano analizie merytorycznej i wytypowano zdarzenia, które otrzymają wsparcie finansowe z budżetu powiatu. Wśród nich znalazło się 21 imprez organizowanych przez gminy i gminne jednostki organizacyjne, w przygotowanie kolejnych 30 z nich zaangażują się szkoły ponadgimnazjalne i MDK, 10 natomiast to tzw. inicjatywy "własne" - czyli przedsięwzięcia organizowane bezpośrednio z ramienia starostwa, przy współpracy m. in. z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, KPP w Czarnkowie, chórami z terenu powiatu i kołami wędkarskimi. Wśród nich wymienić można: Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej, Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kół Wędkarskich o Puchar Starosty, Turniej Służb Mundurowych Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego pod hasłem "Sport, zdrowie, trzeźwość" i Podsumowanie Roku Sportowego. W zamykającym się kwotą 80.000,00 zł kalendarzu pojawiły się również nowe wydarzenia zainicjowane przez powiat: wyjazdy młodzieży na zawody sportowe w ramach LICEALIADY 2015/2016, a także Liga powiatowa w piłce koszykowej, siatkowej i ręcznej. Co decydowało o wyborze danego przedsięwzięcia i wpisaniu go do kalendarza? Na pewno ogromne znaczenie miał ponadlokalny charakter imprezy i jej cykliczność. Ważne były również możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki realizującej zadanie, prawidłowa kalkulacja kosztów wraz z zadeklarowanym udziałem środków własnych, ale i rozliczenie imprezy za rok poprzedni oraz spełnienie kryterium promocji powiatu w czasie jej trwania.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Jak co roku radni zajęli się także uchwaleniem programu współpracy Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Samorząd powiatowy jest do tego zobowiązany na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatwierdzony podczas minionych obrad dokument stanowi istotny element realizacji zadań własnych Powiatu, wskazuje m. in. ważne priorytety i okres ich realizacji. Szczegółowe cele wpisane do Programu to tworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących lokalnej społeczności, umacnianie w świadomości mieszkańców naszego rejonu poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz wspieranie procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowym ważnym elementem jest włączenie się organizacji w działania o charakterze powiatowym i umożliwienie im indywidualnego występowania z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych.
R. Jaremba
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.