Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


SZKOLNICTWO JEDNYM Z PUNKTÓW SESJIPod kierunkiem Janusza Wielgosza, przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, 30 stycznia br. odbyła się XXXIV sesja. O godz. 14.00 w sali 21 zebrali się radni by wprowadzić w życie konieczne dla działalności gminy uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, a porządek obrad przewidywał 11 punktów. Wśród zgromadzonych poza radnymi, obecni byli również: wójt Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta Monika Piotrowska, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk, przedstawiciel SLD Andrzej Przesłański, sołtysi, dyrektorzy szkół, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad już tradycyjnie wysłuchano sprawozdania wójta gminy z jego działalności międzysesyjnej. Włodarz gminy na wstępie przekazał informacje o planowanych inwestycjach na odcinkach dróg gminnych, a następnie poinformował, że w styczniu odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy obiektu sportowego w Gębicach. Umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem" została podpisana 30 grudnia w Urzędzie Gminy w Czarnkowie. Dodał, że wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: REMBUD, BART, INSTALBUD.

W styczniu odbyło się też spotkanie z przedstawicielami spółki Skarbu Państwa Polskie Sieci Energetyczne tworzącymi konsorcjum IDS Energetyka i grupy ENPROM HVL w sprawie budowy trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewiny-Plewiska. Wójt poinformował, że spotkanie dotyczyło przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze budowy sieci. Wnioskodawca pokryje koszty prac planistycznych związanych z wprowadzeniem przez gminę inwestycji do MPZP. Celem inwestycji jest m.in.: poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w województwie wielkopolskim.

Wójt wspomniał, że w okresie międzysesyjnym miało miejsce w gminie Czarnków spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działki położone w obszarze opracowania planu są własnością gminy i zostały włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Czarnków, Kompleks 3 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W dwudziestominutowym przemówieniu wójt najwięcej czasu poświęcił jednak tematowi reformy oświaty. Podkreślał, że rozmowy z dyrektorami szkół, w trakcie których omawiano i analizowano najważniejsze zapisy ustawy wprowadzającej nowy ustrój szkolny, trwały od ubiegłego roku. Poinformował, że w okresie międzysesyjnym w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie odbyły się konsultacje społeczne, podczas których omawiano wiele wątpliwości. Rozmawiano o możliwych wariantach reformy, ale przede wszystkim wsłuchiwano się w głos mieszkańców, którzy zdecydowanie opowiadali się za stworzeniem szkół o strukturze organizacyjnej I-VIII. "W tych wszystkich wariantach nikt nie chce zamykać szkoły, mówi się raczej o zmniejszonej strukturze organizacyjnej. Dzisiaj radni mają trudną rolę do spełnienia. Trzeba pogodzić kwestie ekonomiczne i kwestie społeczne" - mówił wójt gminy Czarnków. Na koniec przyznał, że rozmowy z mieszkańcami były trudne lecz w poczuciu odpowiedzialności były bardzo wyważone. Podziękował wszystkim za troskę i obecność. Wyraził nadzieję, aby podjęte ostateczne działania przez radnych były zaplanowane z ogromną rozwagą. Podkreślał, że rozwaga nakazuje przede wszystkim kierowanie się dobrem ucznia przy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni wysłuchali też sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Przewodniczący Jan Majewski poinformował, że w okresie objętym sprawozdaniem komisja odbyła 5 posiedzeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czarnków zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy. Przedmiotem obrad było m.in.: zapoznanie się z materiałami pokontrolnymi kontroli jednostek organizacyjnych gminy dokonanych przez przedmioty zewnętrzne w roku 2015, zapoznanie z uchwałami składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącymi opinii w zakresie wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Przewodniczący poinformował, że w świetle przeanalizowanych dokumentów Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/2016 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Czarnków i przygotowała w przedmiotowej sprawie wniosek do Rady Gminy. Przewodniczący mówił, że komisja uznała realizację budżetu w I półroczu 2016 roku za prawidłową, co potwierdziły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Na wspomnianej sesji jeden z punktów porządku obrad brzmiał: Sport w gminie Czarnków. W tym temacie zastępca kierownika referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Henryk Siemieniewski przedstawił sprawozdanie, w którym wymienił najważniejsze wydarzenia sportowe, które były realizowane w ubiegłym roku przez gminę Czarnków. Sprawozdanie uzupełnił kierownik referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mariusz Grzegorek, który poinformował zebranych o rozstrzygnięciach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Czarnków w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ważnym punktem poniedziałkowej sesji było podjęcie uchwał dostosowujących sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Przed podjęciem uchwał o przekształceniu szkół rozpoczęła się dyskusja wśród radnych, którą rozpoczął Przemysław Pierko. W swoim wystąpieniu po raz kolejny apelował on do radnych, aby bieżący interes ekonomiczny nie przesłaniał wartości bezwzględnie nadrzędnej, ale niemierzalnej, a przez to często spychanej na dalszy plan. Podkreślał, że najważniejsze jest dobro społeczeństwa. W dalszej części sołtys Wojciech Nowak przedstawił stanowisko mieszkańców wsi Śmieszkowo, Białężyn i Grzępy w sprawie utrzymania ośmioklasowej publicznej szkoły podstawowej w Śmieszkowie. Mieszkańcy wsi prosili radnych o rozważne podjęcie uchwały - "Prosimy, abyście kierowali się dobrze zrozumianą sprawiedliwością społeczną i interesem publicznym. Czasami nie da się naprawić skutków źle podjętych decyzji. Każda inwestycja w młode pokolenia przynosi wymierne korzyści" - mówił sołtys. "Dzisiaj po raz kolejny pan sołtys potwierdził, czego my oczekujemy i o co prosimy. Z mojej strony mogę powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, aby tą szkołę utrzymać i będziemy starali się walczyć o to, aby dzieci, które dzisiaj ze Śmieszkowa uciekają do Czarnkowa w jakiś sposób przyciągnąć do nas" - mówił radny Krzysztof Chyży. "Budżet na 2017 rok jest uchwalony. Nie ma zaplanowanych większych rezerw. Z myślą o dzieciach zbudowaliśmy i nadal budujemy piękny obiekt w Gębicach. Nie zamykamy żadnej szkoły i chcemy żeby I-IV nadal funkcjonowało. Gwarantujemy transport i opiekuna" - przekonywał radny Henryk Mietlicki. "Większość gmin, jak nie wszystkie, dokładają do oświaty. Po części zapędziliśmy się w pomysłach, bo reforma oświaty zakłada zmiany ze szkół I-VI na I-VIII, a nie ograniczanie i likwidację" - twierdził radny Adam Ciemachowski.

Po długiej dyskusji przewodniczący podał pod głosowanie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbi oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hucie z Oddziałem Przedszkolnym. Z uwagi na malejącą liczbę dzieci urodzonych w miejscowościach znajdujących się w obwodzie szkół oraz zgodnie z możliwościami lokalowymi placówek radni uznali, że uzasadnione jest zmniejszenie stopnia organizacyjnego szkół w Sarbi, Śmieszkowie i Hucie z klas I-VI do I-IV. Podjęcie uchwał o przekształceniu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W drugiej części posiedzenia, radni podjęli szereg kolejnych istotnych uchwał: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania; w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o. o. w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego; w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej; w sprawie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Marunowo; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym; w sprawie zmiany WPF; w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.