Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


STOP STEREOTYPOMStowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" oraz Fundacja "Marchewkowe pole" w Trzciance wraz z partnerami Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile oraz Zespołem Szkół Publicznym Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach, od czerwca 2017 rozpoczęło realizację projektu "Stop stereotypom", współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie publiczne dotyczy organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Projekt zakończy się 31 listopada 2017 r.

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej, a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. W trakcie projektu będzie prowadzona edukacja szkoleniowa dla osób z otoczenia niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym (szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe). W ramach projektu zostanie utworzona strona internetowa, a także realizacja webinariów mającej na celu dostęp szerszej grupie otoczenia osób z niepełnosprawnościami - tematy dotyczące komunikacji alternatywnej, zastosowanie myślenia wizualnego w terapii. Zostaną przeprowadzone integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, asystentów osób oraz samych osób niepełnosprawnych.

W trakcie projektu przedstawione zostaną dobre praktyki związane z aktywizacją zawodową, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie na przykładzie Spółdzielni Socjalnej "Równe Szanse" z Gajewa, w której zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne intelektualnie, a konkretnie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Empatia" z Gębic. Tutaj również odbywać się będą wizyty studyjne.

Projekt ma także na celu przeprowadzenie warsztatów podnoszenia kompetencji społecznych dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych. Warsztaty te stworzą uczestnikom możliwość ćwiczenia umiejętności porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz nabycie podstawowych umiejętności związanych z radzeniem sobie ze stresem, podejmowaniem pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne, budowaniem pozytywnych relacji niepełnosprawny. Forma zajęć dostosowana będzie do możliwości osób biorących w nich udział i będzie miała charakter warsztatowy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość dokonania wyboru w którym warsztacie weźmie udział.

Zostaną także przeprowadzone integracyjne szkolenia społeczno - zawodowych dla rodziców/opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, asystentów osób oraz osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone będą przez osoby na co dzień pracujące z osobami niepełnosprawnymi oraz współpracujące z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Dzięki wspólnym rozmowom, wymianie swoich doświadczeń związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną, rodzice, opiekunowie będą mogli znaleźć zrozumienie u innych osób radzących sobie z tym samym problemem i uzyskać wsparcie. Zajęcia będą polegały na praktycznym wykorzystaniu potencjału osób niepełnosprawnych związanych z zaradnością życiową i wsparcie rodziców/opiekunów w rozwijaniu i zastosowaniu tych kompetencji w życiu codziennym. Zajęcia integracyjne będą miały na celu odkrycie potencjału drzemiącego w osobach niepełnosprawnych oraz aktywne włączenie się do zajęć rodziców/opiekunów. Dzięki temu wzrośnie wiara w możliwości osób niepełnosprawnych a także zminimalizowanie szeroko rozumianego wyręczania w życiu codziennym tych osób.

Projekt przewiduje także przeprowadzenie wykładów dla wolontariuszy działających przy Szkolnym Klubie Wolontariusz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile oraz z Zespołu Szkół Publicznym Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach, z którym Stowarzyszenie Na Recz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" współpracuje od kilku lat podejmując i realizując wspólne przedsięwzięcia związane z problematyką osób niepełnosprawnych.

Podsumowaniem projektu będzie konferencja z zakresu osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym skierowanej do terapeutów, asystentów, pracowników socjalnych, rodziców, nauczycieli.

Poprzez realizację niniejszego projektu pragniemy zwiększyć kompetencje społeczne osób na co dzień pracujących i opiekujących się niepełnosprawnymi, objąć wsparciem szkoleniowym, psychologicznym, oraz przełamać wśród nich obawy i lęki dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Poprzez integracyjne zajęcia niepełnosprawnych z rodzicami opiekunami itd. pragniemy także wpłynąć na zwiększenie aktywności i zaradności życiowej osób ze specjalnymi potrzebami oraz oddziaływać w sposób aktywny na rzecz integracji tych osób w środowisku.
Katarzyna Matuszczak
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.