Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


ZEZWOLENIE COFNIĘTESiódmego maja tego roku starosta wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Sarbia, które przedsiębiorca z Poznania uzyskał 29 grudnia minionego roku. W konsekwencji przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać zezwolenia na zbieranie odpadów w okresie dwóch lat od uzyskania przez decyzję o cofnięciu przymiotu ostateczności.

29 grudnia 2017 roku poznański przedsiębiorca otrzymał zezwolenie na zbieranie ściśle określonych odpadów, na ściśle określonych warunkach. Zbierający odpady miał m. in. obowiązek magazynowania ich w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Odpady miały być gromadzone w sposób uporządkowany, nie powodujący przepełnienia miejsca zbierania odpadów oraz wyłącznie w części pokrytej podłożem betonowym. Przedmiotowe zezwolenie wydane zostało na czas określony - do 28 grudnia 2018 r. Sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, a w szczególności sposób zbierania odpadów, wywołał oburzenie mieszkańców wsi Sarbia - Sarbka, którzy interweniowali w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

- Góra odpadów zbieranych w Sarbi rosła, mieszkańcy zwrócili uwagę na negatywne skutki oddziaływania odpadów na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, w szczególności ujęcie wody, które znajduje się w pobliżu miejsca gromadzenia odpadów. Jeszcze w lutym przeprowadziliśmy dwie kontrole interwencyjne, kolejna kontrola odbyła się 9 marca. Wszystkie wykazały, że przedsiębiorca prowadzi swoją działalność niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu - mówi starosta czarnkowsko – trzcianecki Tadeusz Teterus.

W toku przeprowadzonych kontroli ustalono m. in., że odpady magazynowane są w postaci nieofoliowanych balotów. Każdy balot był spięty (ściśnięty) drutem, co nie spełniało warunków zezwolenia, w którym mowa o pojemnikach gitterbox. Znaczna ilość odpadów magazynowana była luzem. Odpady ułożone zostały w pryzmę w formie sześcianu o wysokości ok. 5 m. Na nieznaczną część odpadów narzucona została folia, do której doczepiono kod odpadu „19 12 12”. Pozostałe odpady nie zostały oznaczone kodem odpadu. Teren miejsca gromadzenia odpadów został jedynie częściowo, a nie w całości, pokryty agrowłókniną, co również było jednym z warunków zezwolenia. Odpady tylko w bardzo małej ilości zbierane były na terenie wybetonowanym. Większość umieszczona została na podłożu pokrytym płytami betonowymi, asfaltem, na zwykłym nieutwardzonym piaszczystym gruncie w kanale. Na terenie działki wokół balotów stwierdzono porozrzucane odpady oraz rozdrobnione kawałki (strzępy) luźnych odpadów, które znajdowały się również w posiadającym betonowe boczne ściany kanale. Miejsce magazynowania odpadów nie zostało zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem odcieków pochodzących z odpadów na środowisko gruntowo - wodne. Ponadto sposób magazynowania stanowić mógł zagrożenie pożarowe. Taki niezgodny z wydanym zezwoleniem sposób gromadzenia odpadów stanowić może bezpośrednie zagrożenie środowiska naturalnego. Ponadto pracownicy starostwa stwierdzili, że od dnia 16 lutego 2018 r. tj. od dnia przeprowadzenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ostatnich oględzin ilość zgromadzonych odpadów zwiększyła się bardzo znacznie, co spowodowało przepełnienie miejsca zbierania odpadów. Wśród zbieranych odpadów stwierdzono obecność odpadów opakowaniowych po żywności, posiadających etykiety w języku niemieckim, co może świadczyć, że nie pochodzą z terytorium Polski. Ponadto stwierdzono obecność kabli, drutów (odpad typu złom), plastików pochodzących z demontażu pojazdów, a przede wszystkim plastikowych pojemników (koloru niebieskiego) po odpadach niebezpiecznych.

Powyższe nieprawidłowości potwierdza kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile w dniach od 26 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. na terenie działalności gospodarczej prowadzonej w Sarbi przez poznańskiego przedsiębiorcę. W toku kontroli stwierdzono na terenie kontrolowanej jednostki nagromadzenie dużej ilości odpadów. Stwierdzono ponadto szereg naruszeń zapisów decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów, m. in. magazynowanie odpadów na niewybetonowanym podłożu, brak ofoliowania poszczególnych sprasowanych balotów z odpadów, brak agrowłókniny pod magazynowaną hałdą odpadów, brak ogrodzenia terenu zabezpieczającego przed dostępem osób postronnych, brak dokumentacji zdjęciowej lub fotograficznej, która powinna być sporządzana podczas rozładunku odpadów. Stwierdzono również, iż zdecydowaną większość stanowią odpady pochodzące z terytorium Niemiec (oznakowanie opakowań produktów w języku niemieckim), co wskazuje na nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

- Wykazane podczas oględzin przeprowadzonych w dniach 13 i 16 lutego 2018 r. naruszenia, mimo wezwania do niezwłocznego ich zaniechania, nie zostały przez przedsiębiorcę usunięte. Ponadto pismem złożonym w dniu 6 marca 2018 r. za pośrednictwem pełnomocnika, przedsiębiorca wprowadził organ w błąd, informując o usunięciu wielu naruszeń wskazanych w wezwaniu. Naruszenia te, jak wykazały oględziny przeprowadzone w dniu 9 marca 2018 r., nie zostały faktycznie usunięte. Należy więc stwierdzić, że mimo wezwania do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy o odpadach oraz zaniechania działań niezgodnie z wydanym zezwoleniem, przedsiębiorca w dalszym ciągu narusza zapisy wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów. Podmiot nie dostosował swej działalności do wymogów wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów. Jeżeli zatem przedsiębiorca zbiera odpady niezgodnie z wydanym zezwoleniem na zbieranie odpadów i nie zastosował się do zaniechania naruszeń należało cofnąć zezwolenie - bez odszkodowania - mówi starosta Tadeusz Teterus.

Stan bezpośredniego zagrożenia dla środowiska wynika z faktu zalegania odpadów, w tym pojemników po odpadach niebezpiecznych, na niewybetonowanym terenie, co nie zabezpiecza środowiska gruntowo - wodnego przed negatywnym oddziaływaniem odcieków pochodzących z odpadów. Ponadto, o stanie bezpośredniego zagrożenia środowiska świadczą wyniki przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (delegatura w Pile) kontroli, i stwierdzone nieprawidłowości w sposobie prowadzenia działalności. W związku z tym zbierający odpady powinien natychmiast zaprzestać prowadzenia szkodliwej dla środowiska działalności. Z uwagi na potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności, w pkt. II sentencji, decyzji o cofnięciu zezwolenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Piotr Urbaniak
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.