Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


RADNI WYBRALIW piątek, 23 listopada br., odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Czarnków w kadencji 2018 - 2023. Wybrano przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących, a radni oraz wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek złożyli uroczyste ślubowanie.

Radny senior Edward Mitelewski dokonał otwarcia pierwszej sesji, która rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Radni złożyli ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg". Zgodnie z harmonogramem sesji inauguracyjnej, w dalszej części wójt złożył uroczyste ślubowanie: "Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg". W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Rady Gminy Czarnków, którym został Krzysztof Chyży otrzymując 15 głosów z 15-osobowej Rady. Na I wiceprzewodniczącego wybrano Janusza Wielgosza, a II wiceprzewodniczącym został Mariusz Michałek.

29 listopada br. odbyła się II sesja Rady Gminy nowej kadencji z udziałem wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka, zastępcy wójta Moniki Piotrowskiej, sekretarza Feliksa Łaszcza, skarbnik Magdaleny Mendyk, sołtysów i zaproszonych gości. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży. Zwołanie posiedzenia podyktowane było m.in. koniecznością wyboru przewodniczących oraz członków komisji Rady Gminy: Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej; Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W celu wypełniania funkcji kontrolnej Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną. Do jej zadań należy m.in. sprawowanie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisji rewizyjnej szefować będzie Damian Wylegała. W tej komisji zasiadają radni: Jan Majewski, Adam Ciemachowski, Dominik Gałązka, Krzysztof Gała.

Do podstawowych zadań Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej należy opiniowania spraw dotyczących funkcjonowania szkół, przedszkoli, bibliotek i placówek kulturalno - oświatowych gminy Czarnków oraz spraw wynikających z organizacji dowozu dzieci do szkół, funkcjonowania zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji sportowych na terenie gminy, opiniowania harmonogramów prac remontowych wykonywanych w placówkach oświatowo - wychowawczych, zainteresowania problemami służby zdrowia i gminnej pomocy społecznej, analizy działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zainteresowania problemem bezrobocia i sytuacją na rynku pracy w gminie, wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, realizacji budżetu gminy w świetle przedmiotu działania Komisji. Komisji Społecznej Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej przewodniczył będzie Krzysztof Gała, a w jej składzie są radni: Sylwia Ambicka, Krzysztof Chyży, Leokadia Jankowska, Mariusz Kuchta, Mariusz Michałek, Edward Mitelewski, Krzysztof Podkoński, Adam Warnke, Janusz Wielgosz, Damian Wylegała.

Przedmiotem działania Komisji Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa są sprawy w zakresie: analizy realizacji budżetu gminy, przedstawienie propozycji rozwoju gospodarczego, przedstawienie propozycji merytorycznych dotyczących strategii działania, analiza gospodarki rolnej i terenami leśnymi, zainteresowanie ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dążenia do minimalizacji degradacji środowiska naturalnego, utrzymanie czystości w gminie, wyrażenie opinii w sprawach gminnych dróg, ulic, parków, oraz organizacji ruchu drogowego, analiza i opiniowanie w sprawach zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków, punktów gromadzenia utylizacji odpadów komunalnych, a także zaopatrzenia w energię elektryczną, opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów uchwał. Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tworzą przewodniczący Dominik Gałązka. Radni w komisji to: Mariusz Kuchta, Krzysztof Chyży, Leokadia Jankowska, Jan Majewski, Edward Mitelewski, Mariusz Michałek, Krzysztof Podkoński, Adam Warnke, Janusz Wielgosz, Patryk Włodarek.

Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu radni wyłonili Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczącym tej komisji został Adam Ciemachowski. W komisji zasiadają również Sylwia Ambicka i Patryk Włodarek.

Po ustaleniu składów poszczególnych komisji, wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek pogratulował radnym wyboru oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z Radą Gminy Czarnków na rzecz wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.