Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 27 lutego 2021, sobota.  Imieniny: Gabriela, Honoraty, Juliana, Leonarda

R E K L A M Afree counters


XX SESJA RADY MIASTA CZARNKÓWW czwartek, 28 maja, czarnkowscy radni zebrali się w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury na XX sesji Rady Miasta. Posiedzenie odbyło się w takim miejscu, aby zapewnić bezpieczne warunki wszystkim obecnym i spełnić wymagania i restrykcje związane z pandemią Covid-19. Podczas sesji radni zapoznali się z obszerną informacją z pracy burmistrza i Urzędu Miasta w ostatnim czasie. Mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem samorząd stara się pracować normalnie we wszystkich obszarach działalności.

Inwestycje i remonty
Trwają prace termomodernizacyjne budynków obu szkół podstawowych. Roboty za kwotę 6.334.374,68 zł wykonuje firma "Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k." z siedzibą w Plewiskach. Zaawansowanie robót odebranych na obu obiektach, wg stanu na 20 maja 2020 r., wynosiło około 64,18 procent. Firma "Solid" z Kamionki wykonała remont pokrycia dachu na budynku magazynowym dzierżawionym przez firmę Korner. Wartość robót wyniosła 129.150 zł brutto. Po kolizji drogowej na skrzyżowaniu ul. Pocztowej z ul. Ogrodową wymieniono słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą typu LED. Wartość prac wyceniono na kwotę 5.219,21 zł brutto - koszty pokryła firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji. Miejska Kanalizacja i Wodociągi sp. z o.o. wykonała przebudowę dwóch hydrantów stojakowych zewnętrznych na hydranty podziemne w obrębie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 za kwotę 3.893,66 zł. Brutto. Burmistrz podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru w parku im. St. Staszica w Czarnkowie za kwotę 118.540 zł brutto. Urząd przystąpił do realizacji inwestycji zaplanowanej w ramach "budżetu obywatelskiego" - budowa tężni solankowej w parku im. St. Staszica w Czarnkowie (w systemie zaprojektuj - wybuduj). Przeprowadzono trzy następujące po sobie postępowania w trybie zapytania ofertowego w procedurze otwartej. Nie przyniosły one rozstrzygnięcia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel środki.

Gospodarka nieruchomościami
W drodze przetargu sprzedano 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Lawendowej. Sprzedano działkę przy pl. Powstańców Wlkp. Przetarg wygrała spółka "Almar" sp. z o.o. za kwotę 202.000 zł.

Remonty miejskich budynków mieszkalnych
Na ul. Rybaki 7 zakończono wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej z podłączeniem piwnic do liczników poszczególnych lokali mieszkalnych oraz rozprowadzono instalację domofonową. Zakonserwowano pokrycie dachowe na ciągu pomieszczeń gospodarczych przynależnych do budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 59A i Rybaki 21-25. Na ul. Łąkowej 4 wykonano komplet dokumentacji technicznej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej z kosztorysem inwestorskim uwzględniając utwardzenie podwórza. Wyremontowano pomieszczenie socjalne pracowników ZGMZL z wymianą drzwi wejściowych do pomieszczenia przy ul. Browarnej 6. Zakupiono kocioł gazowy dwufunkcyjny do lokalu mieszkalnego przy ul. Spokojnej 2A/3 (zmiana sposobu ogrzewania z c.o. węglowego na c.o. gazowe. Gmina Miasta Czarnków zakupiła kocioł, najemca wykona pozostałe prace związane ze zmianą sposobu ogrzewania).

Środki pozabudżetowe
W ramach programu "Szatnia na Medal" miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 19.000 zł. na realizację zadania "Remont Szatni przy ulicy Nowej 8 w Czarnkowie". Wydłużono do 31 lipca br. termin realizacji zadnia pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Czarnków". Ze środków Unii Europejskiej ponad sto osób z Czarnkowa ma szansę podwyższyć swoje kwalifikacje cyfrowe. Cykl szkoleń przerwała epidemia. Komputery wykorzystywane podczas szkolenie zostaną przekazane pracowni szkolnej. Miasto otrzymało dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 69.918 zł. na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego". Za pozyskane pieniądze zakupiono sprzęt komputerowy i sieciowy dla czarnkowskich placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku zdalnego nauczania.

Utrzymanie zieleni miejskiej
Zakończyły się wiosenne prace porządkowe obejmujące kształtowanie form kulistych drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne i prześwietlenia korony drzew, nasadzenia rabat miejskich i koszenie miejskich terenów zielonych zgodnie z nowymi wytycznymi, koszenie poboczy wylotowych dróg miejskich. Łączny koszt dotychczasowego utrzymania zieleni wyniósł 110.303,20 zł.

Oznakowanie dróg miejskich
Podpisano umowę na konserwację i aktualizację oznakowania pionowego na terenie Czarnkowa. Umowa obejmuje: ustawienie oznakowania, wymianę znaków, konserwację słupków znaków drogowych poprzez malowanie, mycie i prostowanie skrzywionego oznakowania, demontaż znaków, wykonanie nietypowego mocowania oznakowania. Wartość umowy wynosi 24.600 zł.

Przeciwdziałanie Covid-19
Dużo miejsca w swoim sprawozdaniu burmistrz poświęcił informacjom związanym z pracami podjętymi na rzecz zwalczania skutków koronawirusa Covid-19, a także ochrony i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników jednostek miejskich. W tym celu na bieżąco prowadzono akcję informacyjno - edukacyjną mieszkańców oraz zapewniono ciągłość pracy Urzędu Miasta. Dotychczas udało się nieprzerwanie utrzymać bezpośrednią obsługę klienta i realizację zadań urzędu z wyjątkiem czasowego wstrzymania pracy kas - obecnie już działających. Burmistrz podkreślił, że od początku epidemii robiono wszystko co możliwe, by chronić ludzi. Podjęto w tym celu szereg działań, aby przygotować i zorganizować urząd do pracy w nowych warunkach bezpośredniego zagrożenia epidemiologicznego. Wyposażono pracowników w podstawowe środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, maseczki, przyłbice, bezdotykowe termometry, płyny i preparaty odkażająco - dezynfekujące, a miejsca pracy przygotowano do aktualnych wymogów sanitarno - epidemiologicznych: założono przesłony na biurka, wytyczono nowe stanowiska pracy uwzględniające zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami. Zabezpieczono również ciągłość działania systemów informatycznych. Przez pewien okres urząd pracował w systemie rotacyjnym, zdalnym. Była to próba sprawności infrastruktury zapewnienia bezpieczeństwa danych, przygotowywanej przez kilka wcześniejszych lat przez stanowisko ds. informatyzacji. Okazało się, że system zdał egzamin, tak pod względem ciągłości, jak i bezpieczeństwa. Wśród wielu inicjatyw podjętych w urzędzie, burmistrz wymienił akcję szycia maseczek dla pracowników służby zdrowia oraz służb bezpośrednio narażonych na kontakt z wirusem (Policja, Straż Pożarna, SANEPID, MOPS). W tym celu miasto zakupiło około 500 m.b. bawełny medycznej, z której mieszkańcy uszyli około 9,5 tys. maseczek dwuwarstwowych wielokrotnego użytku, które zostały rozdysponowane pomiędzy wymienione służby i instytucje. Akcja spotkała się z bardzo szerokim odzewem i zainteresowaniem mieszkańców. Kolejnym działaniem było przygotowanie darmowych maseczek dla mieszkańców Czarnkowa. Maseczki rozdawane były nie tylko w Ratuszu, ale też na ulicach i w kościołach, ponieważ ważne było to, aby dotarły do osób starszych i wszystkich potrzebujących wsparcia. Miasto przygotowało i wyposażyło również 10 miejsc noclegowych w wydzielonym budynku z przeznaczeniem do ewentualnej kwarantanny ludności. Zakupiono łóżka polowe, materace, koce, kołdry, poduszki i 20 kompletów pościeli. Ze względu na bezpieczeństwo klientów urzędu, zakupiono lampę UV, która będzie wykorzystywana do odkażania śluzy do obsługi klientów. W ostatnim czasie najwięcej uwagi poświęcono wyposażeniu placówek oświatowych w sprzęt i środki do ochrony przed koronawirusem. Wszystkie dotychczasowe nakłady łącznie związane ze zwalczaniem Covid-19 oraz bezpośrednią ochroną ludności przed negatywnym oddziaływaniem pandemii wyniosły 75.602,71 zł.

Pomoc dla przedsiębiorców
Na bieżąco udzielana jest pomoc dla podmiotów gospodarczych dotkniętych skutkami epidemii. Burmistrz postanowił udzielić ulg w płatności czynszu najmu drobnym przedsiębiorcom wynajmujących lokale od miasta. Zakłady fryzjerskie, lokale gastronomiczne, kosmetyczki i inne działalności, które nie mogły okresowo prowadzić działalności ze względu na epidemię, otrzymały ulgę w wysokości 75% wartości czynszu, pozostałe lokale, które nie przynosiły dochodu, otrzymały 60% zniżki. Rozpatrzono część wniosków. Dotychczasowa kwota umorzeń wyniosła 27846,19 zł. Poza tym podatnicy zostali poinformowani o możliwości skorzystania z ulg wynikających z ordynacji podatkowej (np. umorzenie zaległego podatku, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku oraz o dokumentach, które należy złożyć ubiegając się o każdą z ulg). Warto dodać, że w związku ze zwiększeniem zainteresowania e-usługami uruchomiona została infolinia dla osób chcących założyć profil zaufany. Obecnie w urzędzie przez internet można załatwić większość spraw.

Porządek publiczny
Również Straż Miejska prowadziła szereg działań na podstawie ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz zaleceń Wojewody Wielkopolskiego. Wśród nich m. in.:
- informowała przez megafon o stanie epidemii koronawirusa i apelowała o zachowanie bezpieczeństwa,
- kontrolowała miejsca grupowania się osób w związku z wprowadzonymi zakazami oraz przebywanie osób nieletnich w miejscach publicznych,
- dostarczała środki dezynfekcyjne i ochronne do Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych,
- kontrolowała osoby przebywające na kwarantannie na terenie miasta,
- dostarczała maseczki ochronne do poszczególnych jednostek i instytucji oraz rozdawała je mieszkańcom miasta,
- kontrolowała placówki handlowe pod kątem przestrzegania nakazu przebywania odpowiedniej liczby osób w zależności od ilości stanowisk kasowych oraz przestrzegania godzin seniorskich,
- kontrolowała osoby przebywające w przestrzeni publicznej pod katem zakrywania nosa i ust,
- pomagała osobom będących na kwarantannie w załatwianiu niezbędnych spraw, np. wyprowadzanie psa, zakupy, wyrzucanie śmieci itp., dostarczała im żywność.

Nauczanie zdalne
Od 25 marca br. nauczyciele i uczniowie szkół i przedszkoli realizują naukę zdalnie. W związku z możliwością i potrzebą zorganizowania opieki przedszkolnej dyrektorzy przedszkoli zgodnie z wytycznymi MEN i GIS opracowali szczegółowe procedury powrotu dziecka do przedszkola określające sposób zachowania się i postępowania przez: dziecko, rodzica i personel przedszkola. Na dzień 28 maja br. w Przedszkolu Miejskim nr 1 przebywa dziewięcioro dzieci w dwóch grupach, natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 2 - trzynaścioro dzieci, również w dwóch grupach. Od 25 maja br. szkoły zobowiązane są do objęcia opieką dzieci z klas I-III i organizację konsultacji dla uczniów klas VIII. W obu szkołach rodzice nie zgłosili żadnego dziecka z klas I-III do objęcia opieką. Na konsultacje indywidualne w Szkole Podstawowej nr 1 zgłoszonych jest 5 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 konsultacje indywidualne odbywają się online. Dyrektorzy szkół, w związku z potrzebą organizacji zajęć, opracowali stosowne procedury, które są dostępne na stronach internetowych każdej jednostki.

"Czarnkowska Karta Seniora"
Rada Miasta uchwaliła program "Czarnkowska Karta Seniora" stanowiący element polityki społecznej gminy, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w sferze sportu, rekreacji i kultury. Karta opracowana została na podstawie potrzeb zgłaszanych przez Czarnkowską Radę Seniorów oraz MOPS w Czarnkowie, a także w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i społecznej. Adresatami programu są osoby starsze, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie miasta Czarnkowa. Zakres uprawnień dla posiadaczy Karty obejmuje: bezpłatny wstęp do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej; zniżki w opłacie za bilet do kina Światowid - cena, jak dla biletu zbiorowego; 80% zniżki w opłacie za wejście na teren kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie; 25% zniżki w opłacie za korzystanie z siłowni w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie; 20% zniżki w opłacie za korzystanie z sauny w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie; ulgi, rabaty, upusty oferowane przez partnerów programu - przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty które przystąpią do programu na podstawie deklaracji.

"Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, którego oddział terenowy znajduje się w Czarnkowie, udostępnia na swojej stronie internetowej stan zapasów krwi w danym dniu, widać tam występujące deficyty i potrzebę stałego zaopatrzenia w krew. W odpowiedzi na tę potrzebę Rada uchwaliła program "Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" promujący krwiodawstwo. Posiadacz karty będzie mógł skorzystać z ulg w zakupie biletów uprawniających do wstępu do miejskich instytucji takich jak kino, basen, muzeum. Rada uchwaliła także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. To zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, opracowany na podstawie danych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, który w ramach swoich zadań ma bezpośredni kontakt z osobami, rodzinami, w tym wykluczonymi społecznie.
W ramach pomocy przedsiębiorcom przedłużono do 30 września br. termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej w czerwcu br. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 40% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie takiej pomocy zobowiązany jest złożyć do dnia 30 czerwca br. roku oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwałami wprowadzono również dotację na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 12.540 zł., z przeznaczeniem na zakup wozów patrolowych, zmieniono przebieg ul. Leśnej, nadano nazwę "Leśna Polana" ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, odchodzącą od ulicy Leśnej, rozpatrzono dwie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z pandemią zmieniono plan pracy Rady Miasta na rok bieżący oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w zakresie roku 2021.
Z każdą z uchwał można się dokładnie zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.czarnkow.pl.

Na koniec Rada Miasta przyjęła stanowisko z okazji 30-lecia samorządu w Polsce, którego treść zaproponował Klub Radnych Jeden Czarnków:
Trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 r. Polacy po raz pierwszy w powojennej historii Polski głosowali na przedstawicieli lokalnych władz w całkowicie wolnych wyborach. Podwaliny do nich stworzyły wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1989 r.
Ustawa o samorządzie gminnym uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 marca 1990 r. przyznając gminom podmiotowość prawną przesądziła o nowym ustroju terytorialnym państwa. Istotą reformy samorządowej było oddanie zadań i kompetencji samodzielnej wspólnocie samorządowej na określonym obszarze, nad którym najlepiej sprawują kontrolę sami mieszkańcy.
Dzięki tej ustawie od 30 lat jesteśmy rzeczywistymi gospodarzami Czarnkowa i mamy realny wpływ na dzień dzisiejszy oraz na przyszłość naszej Małej Ojczyzny.
Każda kadencja Rady Miasta Czarnków, pomimo wielu przeciwności i problemów, pozostawiła po sobie dokonania, które konsekwentnie zmieniają wizerunek naszego miasta. Radni wszystkich kadencji w istotny sposób wpływali na bieg historii mającej odbicie w dokonujących się zmianach naszej miejskiej rzeczywistości.
W tym uroczystym stanowisku chcemy wyrazić słowa szacunku i podziękowania dla byłych radnych Rady Miasta Czarnków, członków zarządów miasta, burmistrzów i ich zastępców, przewodniczących Rady Miasta, pracowników Urzędu, kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszystkich mieszkańców Czarnkowa, którzy w okresie ostatnich 30 lat przyczynili się do rozwoju Naszej Małej Ojczyzny
.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.