Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 5 marca 2021, piątek.  Imieniny: Adriana, Jana, Oliwii, Teofila, Wacława

R E K L A M Afree counters


RAPORT O STANIE POWIATUZgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu czarnkowsko -trzcianeckiego, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Do zgłoszenia powinna zostać załączona "Lista poparcia" zawierająca imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby, które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok.

Sesja Rady Powiatu, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2019 rok, planowana jest na dzień 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Kina Światowid w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 60. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2019 rok, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez przewodniczącego Rady Powiatu.

Szczegółowa informacja o miejscu, czasie i programie sesji, na której prezentowany będzie Raport, zostanie przedstawiona w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłanym radnym powiatu i mieszkańcom, którzy zgłoszą się do debaty. Osoby, które zgłoszą się do debaty zostaną również poinformowane o sposobie i warunkach technicznych wzięcia udziału w debacie.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Raport o stanie Powiatu za 2019 rok
Wzór zgłoszenia
Klauzula informacyjna RODO

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.