Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 lipca 2024, środa.  Imieniny: Anety, Bogdana, Bohdana, Jadwigi, Martynyfree counters


UCHWALONO BUDŻET NA 2021 ROKNajważniejsza w roku sesja Rady Gminy Czarnków odbyła się 28 stycznia 2021 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gębicach. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Krzysztofa Chyżego, wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek tradycyjnie przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Najważniejszym punktem programu było uchwalenie budżetu Gminy na rok 2021. Zanim jednak to nastąpiło, skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk przedstawiła opinię do projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz uzasadnienie do uchwały. Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji wspólnych. Poruszono wówczas wiele kwestii dotyczących dalszego rozwoju naszej gminy. Radni uchwalili budżet na rok 2021. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2021 - 2043. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2021 rok prowadzi do następujących wniosków. Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi Gminy. Jest wiele ambitnych planów. Tegoroczne inwestycje dotyczyć będą poprawy infrastruktury w sołectwach, a także przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. W tym roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 54.548.382,50 zł, natomiast wydatki 63.709.664,98 zł. Deficyt wyniesie 9.161.282,48 zł.

Dochody

Prawie największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych - 14,6 mln zł, a wśród nich są m.in.: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochód to także wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, kosztów egzekucyjnych, a także wpływy z innych opłat takich jak: wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych lokalnych opłat.

Ponad 35,7 mln zł dochodów Gminy stanowią dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na każde dziecko uczące się w gminnej szkole. W 2021 r. wyniesie ona 17,9 mln zł. Kwoty te jednak nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek oświaty i związanych z edukacją dzieci i młodzieży w gminie. Resztę środków Gmina dopłaci z dochodów własnych.

Na projekty realizowane ze środków zewnętrznych Gmina otrzyma łącznie dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł. Największa ich część przeznaczona będzie na przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. W ramach tych środków zaplanowano również realizację przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej", "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn", "Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków", "Góra, woda i przygoda - organizacja aktywnego pikniku w Górze nad Notecią", "Budowa małej infrastruktury turystycznej - budowa wiaty w Pianówce oraz w Romanowie Dolnym".

Kolejną pozycję dochodów stanowi dotacja otrzymywana z budżetu państwa na działania związane ze wspieraniem rodzin, w tym świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+", "Dobry start" oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Na powyższe rozliczenia i ten cel do budżetu gminy wpłynie 17,7 mln zł, co stanowi 32,46% wszystkich dochodów.

Wydatki

Wydatki zaplanowano w kwocie 63,7 mln zł. Łączna kwota wydatków bieżących w 2021 r. wyniesie 53,3 mln zł, co stanowi 83,59% całości wydatków. Największa ich część zostanie poniesiona na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży oraz bieżące utrzymanie gminy (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową, utrzymanie dróg publicznych, oświetlenie ulic, remonty, gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska, usługową, gospodarkę komunalną, zagospodarowanie przestrzeni, prace porządkowe).

Wydatki na kulturę i sport wyniosą 2,4 mln zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych została zaplanowana kwota blisko 192 tys zł. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyniosą ogółem 683.516,43 zł.

Pozostałe wydatki to m.in. koszty administracyjne związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne.

Wydatki inwestycyjne wyniosą w tym roku 10,5 mln zł. Największa ich część (3,6 mln zł) została zaplanowana na modernizację Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej. Zaplanowano też wydatki na budowę, przebudowę i remonty dróg (2,7 mln), a także na oświetlenie (240 tys.). W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (na co łącznie zaplanowano 2,7 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę sportową. Ponad 610 tys. wyniesie budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice. Dokładnie 220 tys. zaplanowano na remonty i rozbiórki. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano ponad 300 tys. złotych. Ponad 314 tys. wyniosą wydatki inwestycyjne na zadania: modernizacja sal i świetlic wiejskich i pozostała działalność. W ramach wydatków inwestycyjnych blisko 886 tys. wyniesie przebudowa budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka "Leśna Przygoda".

W drugiej części radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

- w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
- uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Walkowice dla działek nr 136/1, 607/5 i 758;
- w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarnków";
- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2021 - 2028;
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2021 rok;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Czarnków na rok 2021;
- w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/232/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i interpelacje.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.