Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


O BEZPIECZEŃSTWIE W MIEŚCIECzarnkowski szpital decyzją wojewody wielkopolskiego otrzymał szczególne zadania dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Ponad 80 łóżek szpitalnych przeznaczono dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem SARS-COV-2, w tym część łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Rada Miasta Czarnków zaprosiła starostę czarnkowsko - trzcianeckiego Feliksa Łaszcza, wicestarostę Sławomira Krygra oraz dyrektor placówki Bożenę Sadowską. Z uzyskanych informacji wynika, że szpital otrzymał duże wsparcie finansowe od samorządów - 155.000 zł, przedsiębiorców lokalnych - 334.000 zł i osób prywatnych - 23.000 zł. Za przekazane środki szpital kupił sprzęt do leczenia pacjentów z covidem. Wojewoda Wielkopolski przekazał placówce dotację w wysokości 127.000 zł, a także pulsoksymetry, kardiomonitor, odzież ochronną i jednorazową, 2 stojące i 2 mobilne respiratory. Szpital gwałtownie odczuł trzecią falę pandemii. Zajętych jest ponad 60 łóżek. Charakterystyczne jest to, że znacznie obniżył się wiek pacjentów w ciężkim stanie i ich umieralność. Pacjenci już trafiają do szpitala w bardzo ciężkim stanie, długo leczą się sami, obawiając się iść na zwolnienie. Najczęściej są to osoby aktywne zawodowo.

Szpital jest jedyną placówką, która prowadzi szczepienia na terenie miasta i obejmuje również gminy Czarnków, Lubasz i Wronki. Żadna praktyka lekarska z rejonu nie zgłosiła się do szczepień. Opóźnienia w szczepieniach spowodowane są nieregularnymi dostawami szczepionek. Personel medyczny szpitala jest w 95% zaszczepiony. Chętnych osób na szczepienia jest bardzo dużo, zdarzało się, że przyjeżdżały osoby z innych części województwa, a nawet kraju. Do zaszczepienia było około 1000 nauczycieli. Tygodniowo placówka może zaszczepić 900 osób. Szczepienia nie chronią przed zarażeniem, ale powodują, że przebieg choroby będzie łagodniejszy, a powikłania mniejsze. Burmistrz Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady i radni wyrazili uznanie i podziękowanie dla zarządzających i pracowników szpitala za oddaną pracę.

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia mieszkańców. Dlatego kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa miasta w 2020 roku, a gośćmi składającymi sprawozdania w tym temacie byli: insp. Piotr Ryżek - komendant KPP, bryg. Maciej Kubacki - komendant KP PSP oraz Henryk Zborowski - komendant SM. Komendanci opowiedzieli o tym, jak działają i co robią, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, zarówno w miejscach publicznych, jak i w miejscu zamieszkania. Cieszy fakt dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a także wsparcie i pomoc ze strony samorządów.

Praca burmistrza Andrzeja Tadli w okresie międzysesyjnym
1. W związku z przygotowaniami do budowy nowego ogrodzenia targowiska miejskiego zlecono przeprowadzenie prac geodezyjnych mających na celu wznowienie granic działek przylegających do targowiska.
2. Podpisano umowę z Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Piła na wykonanie przyłącza energetycznego na parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie dla planowanej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3. Zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym.

W ramach środków pozabudżetowych:
1. Podpisano porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie utrzymania i remont grobów oraz cmentarzy wojennych na Cmentarzu Parafialnym i Żołnierzy Radzieckich na Cmentarzu Komunalnym. Kwota dofinansowania: 6.100 zł przy całkowitej wartości zadania 10.741,10 zł.
2. Złożono wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla budynku przy ul. Rybaki 28 w Czarnkowie".
3. Miasto Czarnków, wraz z 11 innymi podmiotami, podpisało porozumienie w sprawie ustalenia ogólnych zasad współfinansowania kosztów opracowania wstępnego Studium Planistyczno - Prognostycznego dla projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec". Najniższy, prognozowany koszt opracowania Studium ma wynieść 1.230.000 zł. Nasz udział, jako Partnera Projektu, ma obejmować 6,4% jego wartości, tj. 78.720 zł. W części kosztów tego opracowania, zgodnie z wcześniej podpisanym porozumieniem samorządowym, partycypować będzie w wysokości 40.000 zł. firma Steico, z którą Miasto Czarnków podpisało umowę darowizny.

Pieniądze dla sportowców
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej Miasto Czarnków dofinansowuje kluby sportowe. Zarządzeniem Burmistrza Andrzeja Tadli dotację na 2021r. Otrzymały: Kama Run Akademia Biegowa Czarnków - 5.000,00 zł, Fundacja Piotra Reissa - 10.000,00 zł, Gminno - Miejskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Czarnkowie - 20.000,00 zł, Klub Tenisa Stołowego "Noteć" - 20.000,00 zł, Klub Karate Shotokan w Czarnkowie - 25.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy "Steico Noteć Czarnków" - 100.000,00 zł.

Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Dotyczyły one m. in.:

- przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023: w planie zawarto wymagane przepisami elementy, tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, zadania rozwojowo modernizacyjne na lata 2021-2023, planowane nakłady i źródła sfinansowania zadań rozwojowo - modernizacyjnych. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta Czarnków określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zezwoleniem wydanym Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Czarnków: pandemia COVID-19 odbiła swoje piętno na branży gastronomicznej. W 2020 r. rząd znacznie ograniczył działalność gastronomiczną, z wyjątkiem sprzedaży na wynos, w okresach od 14 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, iż prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie było możliwe przez 134 dni, a z powodu stanu epidemii doszło do znaczącego spadku wartości obrotu całej branży gastronomicznej. Pomimo nałożonych na branżę gastronomiczną ograniczeń, związanych z pandemią COVID-19, skutkujących brakiem możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej w pełnym zakresie, przedsiębiorcy zobligowani są nadal przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. w ściśle określonych ustawowo terminach. Miasto Czarnków starając się wykorzystywać wszelkie możliwe formy pomocy dla branży gastronomicznej, która znalazła się w krytycznej sytuacji, skorzystało także z ustawowej możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Czarnków na 2021 r.: Program obejmuje w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

- wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych: podejmując tę uchwałę Miasto Czarnków umożliwiło korzystanie z kanałów technologicznych, które na wniosek inwestora mogą zostać udostępnione na cele związane z umieszczeniem w nich infrastruktury teletechnicznej.

- szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Czarnków lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej: w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, za bezzasadną uznano skargę na działalność burmistrza, wg właściwości przekazano petycje w interesie publicznym (dotyczyły one uzyskania przez rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek poniesienia kosztów prawnych i finansowych wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych).

Wszystkie uchwały i sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.