Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


PAŹDZIERNIKOWA SESJAW miniony wtorek, 27 października, odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Podczas październikowej sesji radni wysłuchali miedzy innymi informacji dotyczącej działalności czarnkowsko - trzcianeckiej LGD, raportu oświatowego, a także podjęli szereg uchwał - w tym o przystąpieniu powiatu do realizacji projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego.

LGD
Obecnie - jak referowała prezes Agnieszka Kulesza - Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania jest w trakcie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Strategia ta ma powstać w oparciu o konsultacje społeczne, które na naszym obszarze w każdej z gmin odbyły się na przełomie sierpnia i września. Została też przeprowadzona ankietyzacja pod kątem diagnozy obszaru LSR. Planowane działania oraz budżet projektu o jaki ubiega się Cz-T LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, to między innymi możliwość pozyskania środków w wysokości 10 mln zł, z czego 50% przeznaczone zostanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez premie na rozpoczęcie działalności, wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, a od 2017 do 2020 roku konkursy grantowe. Małe granty, co jest nowością, będą rozpatrywane na poziomie LGD, a pomoc wypłacana w formie ryczałtu. Możliwość skorzystania z niej otworzy się zarówno przed osobami fizycznymi i prawnymi, jak też jednostkami nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje taką zdolność.

OŚWIATA
Jak wynika z zaprezentowanego podczas XIII Sesji RP Raportu Oświatowego do egzaminów obowiązkowych w 2014 r. w szkołach prowadzonych przez powiat, przystąpiło 516 absolwentów szkół wszystkich typów i rodzajów z tego roku, jak i z lat poprzednich. W odniesieniu do roku poprzedniego było to mniej o 34 osoby, kiedy to do matury podeszło 550 absolwentów. Egzamin w sesji głównej zdało 408 absolwentów, w tym 375 z tego roku oraz 33 z lat poprzednich, nie zdało go natomiast 21% podchodzących, w tym 19% tegorocznych absolwentów, tj. ogółem 101 absolwentów. Do egzaminów poprawkowych ostatecznie podeszło 78 osób, tj. 88% z mających do tego prawo, a zdało je 35 osób - wszyscy to tegoroczni absolwenci. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko szkoły dla młodzieży, widać ogólny wzrost poziomu zdawalności w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie wskaźnik był niższy. W szkołach prowadzonych przez powiat egzaminy maturalne zdawano także w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, jednakże wyniki w nich tradycyjnie są znacznie niższe niż szkołach dziennych. Jak wynika z zestawienia z 87 absolwentów do matury podeszło tylko 11 (13%). Żaden z nich nie zdał egzaminu w sesji głównej. Do egzaminu poprawkowego podeszło 7 osób, z których 3 zdały go. Stanowiło to zaledwie 27% ogółu zdających. Ostatecznie maturę w szkołach prowadzonych przez Powiat po sesji głównej zdało 77,42% zdających. Był to wynik wyższy od zdawalności w województwie (72%) i w kraju (74%). Natomiast biorąc pod uwagę sesję poprawkową maturę w powiecie zdało 446 z 527 podchodzących, co stanowiło 84,63% wszystkich zdających. Znacznie wyższe wymagania są stawiane absolwentom szkół zawodowych i technikalnych w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w porównaniu do egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2014/2015 egzaminy prowadzone były w dwóch trybach w tzw. starym systemie oraz nowym. Egzamin na dotychczasowych zasadach przeprowadzany był po zakończeniu roku szkolnego dla absolwentów danej szkoły i składał się z części pisemnej oraz praktycznej. W tym trybie w technikach przystąpiło do niego 240 osób, a zdało 143 z nich. Nowy egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla tych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ?niż 1 września 2012 r. i odbywa się w trakcie trwania edukacji uczniów, w różnych latach szkolnych, w zależności jak ustalono to dla danej szkoły. Każdy uczeń składa różną ilość egzaminów kwalifikacyjnych w zależności od tego, ile kwalifikacji przewiduje podstawa programowa dla danego zawodu. Do "nowego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło w technikach 283 osób (zdało 179), w zasadniczych szkołach zawodowych 100 osób (zdało 47) oraz w szkołach policealnych dla dorosłych 25 osób (zdało 8). Ponadto zaprezentowano także losy absolwentów szkół. Cały szczegółowy raport dostępny będzie wkrótce na stronie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

POMOC SPOŁECZNA
Wśród licznych decyzji na sesji podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" i wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z Gminą Miasta Czarnków, Gminą Czarnków oraz Miastem i Gminą Krzyż Wielkopolski w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu pozakonkursowego. Da to możliwość, po spełnieniu dalszych szczegółowych wymogów, przyznania Liderowi partnerstwa (powiatowi) dodatkowych środków finansowych, pozwalających objąć pomocą większą ilość uczestników Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - "Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR".
R. Jaremba
Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.