Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


CO NOWEGO NA SESJI?W miniony wtorek, podczas XV z kolei obrad, zajęto się między innymi finansami, uchwaleniem planów pracy Rady oraz jej Komisji Stałych na I półrocze 2016 r. Wysłuchano także sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Dodatkowo na sesji zjawił się poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, który w krótkim wystąpieniu poinformował zebranych o planowanym otwarciu swych biur poselskich w Krzyżu Wlkp. oraz Czarnkowie. Drugim przedstawicielem władz wyższego szczebla w niej uczestniczącym była wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska - Krupka. Przedstawiła radnym budżet Sejmiku na rok 2016 i przypomniała o obowiązku uchwalenia przez samorząd Planu Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Policja
Jednym z pierwszych punktów zaplanowanego porządku posiedzenia było wysłuchanie sprawozdania z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, którą zreferował Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Piotr Ryżek. Porównując dane z lat ubiegłych w odniesieniu do zagrożenia przestępczością, na terenie działań czarnkowskiej KPP nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie liczby przestępstw stwierdzonych, zarówno ogólnej, jak też czynów o charakterze kryminalnym. Nie we wszystkich kategoriach jednak zanotowano wzrost wykrywalności. W najbliższych latach największym problemem będą nadal przestępstwa przeciwko mieniu, a w szczególności jego kradzież, kradzieże z włamaniem do obiektów i kradzieże samochodów. Sposobem na ograniczenie ilości tego rodzaju przestępstw musi być jeszcze większe zintensyfikowanie działań wykrywczych. Bardzo ważnym elementem ogólnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest bezpieczeństwo na drogach. W tej sferze konieczna jest kontynuacja organizowania i prowadzenia wzmożonych działań zmierzających do ujawniania nietrzeźwych użytkowników dróg, wykroczeń popełnianych w zakresie nadmiernej prędkości i nieprzestrzegania obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa. Ponadto w związku z nowymi regulacjami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie - policjanci zwracać będą szczególną uwagę na pieszych niekorzystających z kamizelek odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym. Często stosowanym narzędziem będzie również możliwość fakultatywnego zatrzymania przez funkcjonariuszy prawa jazdy w przypadkach rażącego naruszania przepisów przez użytkowników dróg (oraz odstąpienie w takiej sytuacji od postępowania mandatowego na rzecz skierowania wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia do sądu powszechnego) i w dalszym ciągu zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na zakończenie komendant wspomniał także o inwestycjach oraz darowiznach na rzecz KPP - wymieńmy tutaj chociażby termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Trzciance polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, odnowieniu elewacji i zmianie systemu ogrzewania z kotłownią gazową, jak też budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prace w zakresie remontu pomieszczenia stanowiska dostępowego do systemów informatycznych Policji i rozbudowę systemu kontroli dostępu (w budynku czarnkowskim) i wreszcie bardzo istotne z punktu widzenia stróżów prawa zakupy: radiowozu oznakowanego dla WRD KPP Czarnków, czy wartego 251658 zł zestawu w postaci radiowozu oznakowanego Isuzu z przyczepą i łodzią motorową - służącego do zwalczania skutków katastrof ekologicznych.

Finanse
W uchwale budżetowej powiatu na 2016 rok dokonano zmian po stronie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę 14.002 zł, wobec czego plan po zmianie z tego tytułu wyniesie 264.002 zł oraz po stronie wydatków - przeznaczając dodatkową kwotę 12.002 zł dofinansowania w formie dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej (decyzja ta wynika ze zmiany w roku obecnym algorytmu przekazywania środków z PFRON). Poza tym podwyższono także wydatki Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o kwotę 25.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie remontu pomieszczeń, mającego zwiększyć liczbę miejsc dla mieszkańców placówki. Z kolei w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej - w wyniku dokonania na koniec 2015 r. wyższej jak zakładano spłaty jednego z kredytów ciążących na powiecie i skróceniu o 6 lat okresu jego finansowania, planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 16.334.411 zł. Łączna zaś kwota spłaty zadłużenia w Prognozie na lata 2016-2036 opiewa na 23.268.378 zł.

Powiat w SGiPN
Na posiedzeniu radni podjęli szereg uchwał. Jedną z nich była uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Cel? Dalszy rozwój naszego regionu. Stowarzyszenie od lat wspiera bowiem ideę samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju rejonu nadnoteckiego. W swoim programie uwzględnia między innymi reprezentację interesów zrzeszonych gmin i powiatów na forum krajowym i międzynarodowym, prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, szkoleniowej i marketingowej oraz wspólnej polityki na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteci.
Radosław Jaremba
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.