Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


BEZ PRZEMOCYRealizowana w gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem "Bez przemocy" dobiegła końca. 13 marca br. podsumowała ją konferencja pod tym samym, nośnym tytułem, która odbyła się w sali kina "Światowid" w Czarnkowie.

Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Czarnków wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Medialnie nad konferencją czuwała Telewizja Informacyjna Wielkopolska, Regionalna Telewizja Kablowa Antserwis, Radio Merkury Poznań oraz Nadnoteckie Echa.

Salę kinową wypełniły osoby zainteresowane tematem, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i gmin z terenu powiatu, radni i sołtysi z terenu gminy Czarnków, kuratorzy okręgowi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance wraz z kuratorami zawodowymi i społecznymi, komendanci wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz Piły, komendanci Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, przedstawiciele Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wraz z pracownikiem, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych wraz z pedagogami, psychologami, wychowawcami i nauczycielami z gminy i miasta Czarnków, przedstawiciele organizacji obywatelskich, młodzież, mieszkańcy gminy Czarnków, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, studenci PWSZ w Pile wraz z opiekunem, dyrektor i pracownicy MCK w Czarnkowie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Czarnkowie.

Przedsięwzięcie złożone z referatów wygłoszonych przez osoby, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie, a także w sposób aktywny włączały się w realizację zadań przewidzianych w ramach kampanii społecznej, poprzedziła etiuda teatralna pod tytułem "Nie udawaj", w której młodzi ludzie odnieśli się do poruszających nagłówków, artykułów i treści jakie możemy znaleźć każdego dnia w mediach, dotyczące przemocy wobec dzieci. W etiudzie wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Gębicach, Jędrzejewie i Kuźnicy Czarnkowskiej, a w rolę redaktora wcielił się uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Kamil Januszkiewicz.

Konferencję poprowadziła Monika Piotrowska, zastępca wójta gminy Czarnków, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która w swoim autorskim wystąpieniu prezentowała treści z zakresu interdyscyplinarności zespołu pracującego z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, odnosząc się do zrealizowanych działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i ilości osób w nie zaangażowanych, co było potwierdzeniem tezy postawionej w temacie wystąpienia.

O dobrych praktykach w zakresie omawianego problemu wypowiadał się Wojciech Mroczkowski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu, zastępca Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dwugłosie z Agnieszką Klepianowską, kuratorem zawodowym ds. rodziny i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance. Poruszona tematyka nie określała jedynie tego, co zostało zrobione w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także działań planowanych, które niebawem będą realizowane.

Związek przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w sposób profesjonalny zaprezentowała zgromadzonym gościom Małgorzata Wincenciak, mgr prawa i psychologii, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Potwierdziła związek uzależnienia od alkoholu lub szkodliwego picia z występowaniem przemocy w rodzinie, jednakże nie wskazała samego spożywania alkoholu jako bezpośredniej przyczyny jej występowania. Pani Małgorzata w swoim wystąpieniu podkreślała także funkcję, cele i wagę programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Kolejnym podjętym tematem podczas konferencji były kliniczne skutki stosowania przemocy w rodzinie, o których opowiadał Stanisław Jarosz, ratownik medyczny, kierownik Działu Pomocy Doraźnej FALCK Medycyna w Chodzieży. Skupił się w swojej wypowiedzi na zespole dziecka maltretowanego i syndromach, jakie może dostrzec zespół ratownictwa medycznego bezpośrednio w domu rodzinnym, na co warto zwrócić uwagę, aby trafnie postawić diagnozę i rozpoznać efekty przemocy w rodzinie.

Następnie Anna Wybraniec, p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie przedstawiła fragment z działań podjętych w ramach kampanii społecznej, a mianowicie raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Czarnków, opisany na podstawie zrealizowanego badania sondażowego. Raport stanowiły trzy części: metryka, wiedza i zjawisko przemocy na terenie gminy Czarnków. Badania ankietowe potwierdziły fakt istnienia przemocy w rodzinie w gminie i dały jasny sygnał przedstawicielom służb pomocowych o przemocy ukrytej. W sposób jednoznaczny wynika, iż Zespół Interdyscyplinarny powinien skupiać swoje działania na edukacji i informacji w środowiskach, gdyż wiedza mieszkańców na temat gdzie i jaką pomoc można uzyskać nie jest zadowalająca. Mieszkańcy, pomimo iż znają osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, nie zgłaszają tego faktu instytucjom, przyzwalając jednocześnie na stosowanie przemocy w rodzinie. Oferta pomocy osobom doznającym jak i stosującym przemoc także powinna zostać poszerzona.

O podsumowanie wydarzenia zostali poproszeni Ewa Pawlikowska - Adamczak, kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodziny i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance oraz Bolesław Chwarścianek, wójt gminy Czarnków. W swoich wypowiedziach dziękowali organizatorom kampanii społecznej za trud włożony w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz życzyli dalszych, owocnych i przynoszących oczekiwane efekty przedsięwzięć.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie oraz Longinę Wikę, sołtysa Sołectwa Sarbia - Sarbka, podczas którego, już w kuluarach, wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i wrażeniami po wysłuchanych prelekcjach.

Działania podjęte w kampanii społecznej miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z mocnym przekazem, że przemoc w rodzinie nie jest bezkarna, oraz że nic jej nie usprawiedliwia. Pomimo zakończonej już kampanii społecznej "Bez przemocy" w gminie Czarnków, działania edukacyjno - informacyjne nie zostaną zakończone, a wręcz przeciwnie, będą w dalszym ciągu kontynuowane.
GOPS w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.