Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 września 2021, czwartek.  Imieniny: Edyty, Eugenii, Franciszka, Kamila, Wiktora

R E K L A M Afree counters


Z PRACODAWCAMI O CUDZOZIEMCACHBrakuje krajowych rąk do pracy, pośrednictwo pracy dwoi się i troi, a pracodawcy zastanawiają się jak zapewnić ciągłość usług i produkcji. Lekiem na całe zło ma być zwiększony dostęp do zatrudniania cudzoziemców. O tych problemach rozmawiali pracownicy urzędu pracy z pracodawcami w dniu 23.11.2017 r. na konferencji w siedzibie Gospodarstwa Agroturystycznego "Ponderosa" w Zofiowie.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2017 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie spotkali się z pracodawcami w dniu 23.11.2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ponderosa". Tematem wiodącym konferencji były zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które będą obowiązywać od 01.01.2018 r.

Gośćmi konferencji byli: w imieniu Starosty - Wicestarosta p. Jacek Klimaszewski, przedstawiciele instytucji dialogu społecznego, tj. Powiatowej Rady Rynku Pracy - przewodniczący p. Bogdan Tomaszewski, wiceprzewodniczący p. Roman Bytyń, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz przedstawiciel organizacji pracodawców Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego p. Bożena Jasińska. Dla Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo - doradczego w sprawach lokalnej polityki rynku pracy i reprezentującego organizacje pracodawców, związków zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego, znajomość aktualnych problemów rynku pracy jest istotna, a obecność na konferencji bardzo ważna.

Pracodawcy zaniepokojeni problemem braku pracowników byli żywo zainteresowani tematem konferencji o zatrudnieniu cudzoziemców, co potwierdzili licznym przybyciem i udziałem w dyskusji.

Wystąpienie prelegenta dr Mariusza Śmigla - doktora nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem jako trenera oraz eksperta w sprawach dotyczących bezrobocia i promocji zatrudnienia, poprzedzone zostało informacjami o dynamicznych zmianach lokalnego rynku pracy.

Trwała tendencja obniżania bezrobocia od 2012 r. spowodowała, przekształcenie się "rynku pracodawcy" na "rynek pracownika". Aktualnie liczba zgłaszanych ofert pracy w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim przekracza o 700 liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych, która wynosiła na koniec września 1726 osób. Stopa bezrobocia na koniec września 2017 r. wynosiła 5,4% i była niższa od krajowej, która w analogicznym czasie wynosiła 6,8%. Od dwóch lat rynek pracy Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego cechuje najniższa stopa bezrobocia w subregionie pilskim.

Braki kadrowe w dynamicznie rozwijających się firmach kreujących coraz to nowe miejsca pracy, wymusiły na pracodawcach dla zapewnienia ciągłości działania, konieczność zatrudniania cudzoziemców. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie wraz ze spadkiem osób bezrobotnych odnotował nie tylko wzrost ofert pracy, ale też rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W 2014 r. zarejestrowanych zostało 166 oświadczeń, a w br. do końca września 1.406 oświadczeń.

Powiatowy Urząd Pracy z niepokojem obserwuje strukturę zarejestrowanych bezrobotnych, w której przeważają osoby powyżej 50 roku życia i zmniejszającej się od 2012 r. liczby osób do 25 roku życia. Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa, wzrost ofert pracy a także znaczna interwencja państwa w zakresie finansowania w rozwój zasobów ludzkich i kreowania powstania nowych miejsc pracy były między innymi czynnikami wpływającymi na obniżanie się poziomu bezrobocia. Znaczna liczba osób bezrobotnych odmawia podjęcia pracy z powodu braku połączeń komunikacji masowej, co utrudnia realizację zgłaszanych ofert pracy.

Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem obniżania poziomu bezrobocia jest emigracja zarobkowa na dużą skalę, a wynagrodzenia w kraju często na najniższym poziomie, jak wynika z ofert pracy, nadal nie równoważą zarobków uzyskanych za granicą. Spora liczba zarejestrowanych osób pozoruje poszukiwanie pracy unikając konsekwencji karnych za zobowiązania alimentacyjne jak również oczekując na powrót do pracy za granicą. Wśród bezrobotnych są i takie osoby, które nie pracowały i pracować nie zamierzają, a wszelkie próby ich aktywizacji bardzo szybko się kończą i nie przynoszą rezultatu. Są to przeważnie podopieczni ośrodków pomocy społecznej, którzy nie powinni nimi być w sytuacji nadwyżki miejsc pracy nad liczbą osób zarejestrowanych albo nie powinni być bezrobotnymi ze względu na wszelkiego rodzaju uzależnienia wymagające terapii, powodujące brak zdolności do pracy.


Powiatowy Urząd Pracy w Czarkowie średnio rocznie wydatkował kwotę na subwencjonowane zatrudnienie i różnego rodzaju kwalifikacje zawodowe ok. 9 mln zł., a na łagodzenie skutków bezrobocia tj. wypłaty świadczeń ok. 7 mln zł. Łącznie w okresie ostatnich 10 lat rynek powiatu zasilono kwotą środków Funduszu Pracy ok 171 mln zł.

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego od 2014 r. wydatkowano kwotę ok. 1,733 mln zł. Średnio rocznie dofinansowano kształcenie 430 osób.

Od 01 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Są one konsekwencją dostosowania prawa krajowego do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli tzw. "państw trzecich" (spoza UE) w celu zatrudnienia pracownika sezonowego. W efekcie tych zmian zostanie wprowadzony odrębny typ zezwolenia na pracę sezonową (typ s), które wydawane będzie przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Praca sezonowa będzie mogła być wykonywana przez cudzoziemca przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Powyższe zezwolenia będą wydawane dla wszystkich obywateli spoza UE i EOG, z szeregiem udogodnień dla 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, których obywatele do tej pory korzystali z rejestrowanych w PUP oświadczeń, czyli tzw. procedury uproszczonej - zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy. Zezwolenia na pracę sezonową przewidziane będą dla podmiotów, których zakres działalności obejmuje jedną z podklas działalności wg PKD: - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBOŁÓSTWO (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową) - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (zakwaterowanie, działalność usługowa związana z wyżywieniem). Rejestracja oświadczeń oraz zezwolenia na pracę sezonową będą związane z opłatą w wysokości 30 zł (od wniosku lub od oświadczenia).

Korzystając z obecności pracodawców, dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej zaoferował współpracę w zakresie warsztatów w siedzibach firm w ramach projektu "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".

Spotkanie z pracodawcami zakończyło się deklaracją wzajemnej współpracy i sprawnej realizacji, nie tylko pośrednictwa pracy, ale i zatrudnienia cudzoziemców.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Pan Bogdan Tomaszewski na zakończenie konferencji podkreślił ważność spotkania i tematu w odniesieniu do aktualnej sytuacji, życząc pracodawcom optymizmu i zadowolenia z współpracy w realizacji zadań, a w razie konieczności zadeklarował niezbędną pomoc ze strony PRRP.
Powiatowy Urząd Pracy w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.