Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


RADNI PODJĘLI UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄNajważniejszym punktem XLVII sesji Rady Gminy Czarnków było podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2018 r. Planowane dochody budżetu gminy to 45.411.210,00 złotych, natomiast wydatki wyniosą 48.636.760,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.225.550,00, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek.

Otwarcia obrad oraz powitania obecnych dokonał przewodniczący Rady Gminy Janusz Wielgosz, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. W jednym z pierwszych punktów porządku obrad głos zabrała zastępca wójta Monika Piotrowska, która poinformowała, że w okresie między sesjami uczestniczyła w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych. Poinformowała, że rozpoczęła się modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czarnkowskiej polegająca m.in. na wymianie urządzeń technologicznych oraz wprowadzeniu automatycznego sterowania procesów. Dodała, że będzie to pierwsza o takim typie stacja na terenie gminy Czarnków. W dalszej części wypowiedzi oznajmiła również, że w ostatnim czasie uczestniczyła w obradach Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, których współorganizatorem był Samorząd Gminy Zwierzyn. Podczas XXXII Walnego Zebrania ważną kwestią było podjęcie przez Delegatów uchwały, zwiększającej składki członkowskie z 0,20 złotych na mieszkańca do 0,25 złotych na mieszkańca.

W pierwszej części podczas sesji podjęto również następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018; w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Czarnków na 2018 rok; w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czarnków na 2018 rok; w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków; w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków; w sprawie zmiany do budżetu na 2017 rok.

W drugiej części posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036. Projekt uchwały oraz proponowanych poprawek do projektu uchwały budżetowej omówiła Magdalena Mendyk - skarbnik Gminy Czarnków odczytując również Uchwałę Nr SO.0951/30D/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2018 rok, Uchwałę Nr SO.0952/2/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2018 rok, a także Uchwałę Nr SO.0957/2/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków. Uchwała przedstawia opinię pozytywną.

Najważniejszym punktem piątkowej sesji było podjęcie przez radnych uchwały budżetowej. W głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok wzięło udział 14radnych obecnych i uczestniczących w sesji Rady. Decyzja radnych poprzedzona została dyskusjami podczas posiedzeń Komisji. Za podjęciem uchwały budżetowej na 2018 rok głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych stwierdzono 3, jeden radny wstrzymał się od głosu. Na podstawie Statutu większością głosów budżet Gminy Czarnków na 2018 rok został przyjęty.

Sesja była okazją do podsumowań kończącego się roku i planów na nadchodzący 2018 rok. Ostatnia część obrad miała bardziej uroczysty charakter i tradycyjnie związana była ze świętami Bożego Narodzenia.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy CzarnkówO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.