Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 kwietnia 2024, czwartek.  Imieniny: Jarosława, Marka, Sławy, Szczepanafree counters


Zamówienia reklam, materiałów sponsorowanych i ogłoszeń drobnych (płatnych):
tel. (067) 356-68-35 (godz. 10:00 - 16:30)

Internetowy Serwis Informacyjny www.Czarnkow.INFO istnieje od połowy 2004 roku i silnie ugruntował swoją pozycję na rynku regionalnych multimediów. Ciągły wzrost odwiedzalności strony świadczy o jej profesjonaliźmie oraz przywiązaniu czytelników do aktualnych informacji i ciekawych materiałów w przejrzystej i atrakcyjnej formie. Dowodem popularności serwisu są statystyki, które średnią dzienną liczbę odwiedzin określają na 1000 unikalnych hostów.

Zachęcamy Państwa do prezentacji firm, wyrobów lub usług na stronach serwisu. Oferujemy dwa ograniczone miejsca na stronie głównej, możliwość publikacji materiału sponsorowanego oraz ogłoszeń drobnych.


Strona główna
- banner 748x50 pikseli, grafika format GIF, JPG lub animacja Flash (maksymalnie 150 kb)
Koszt miesięcznej emisji - 200 zł + VAT


Strona główna
- banner 150x100 pikseli, grafika format GIF, JPG lub animacja Flash (maksymalnie 150 kb)
Koszt miesięcznej emisji - 100 zł + VAT


Materiał sponsorowany
- publikacja na warunkach artykułu (z dopiskiem "Materiał sponsorowany")
Koszt - 200 zł + VAT


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

§1. Niniejszy regulamin dotyczy umów zawieranych pomiędzy Wydawcą Internetowego Serwisu Internetowego www.Czarnkow.INFO a Ogłoszeniodawcą zlecającym zamieszczenie reklamy.

§2. Wydawcą serwisu jest firma NetBase Elektronika- Informatyka- Komunikacja, 64-700 Czarnków, osiedle Parkowe 22U, NIP 763-189-85-11, REGON 570897626, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1284/10 z dnia 22.12.2010 r; Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Warszawa pozycja 4941/2005.

§3. Reklamy są zamieszczane w serwisie na podstawie pisemnych zleceń reklamowych składanych przez Ogłoszeniodawców.

§4. Integralną częścią zlecenia reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w serwisie i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany złożyć zlecenie reklamowe najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia reklamy w serwisie. Zlecenie reklamowe złożone po terminie nie stanowi oferty.

§5. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Ogłoszeniodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy w serwisie Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste), Ogłoszeniodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków.

§6. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam mogących negatywnie wpłynąć na styl serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia. Odmowa zamieszczenia reklamy może nastąpić również w przypadku wcześniejszego zajęcia miejsca reklamowego przez innego Ogłoszeniodawcę.

§7. Reklama w serwisie powinna odróżniać się od jego poszczególnych elementów, w tym w zwłaszcza układu graficznego. W szczególności reklamy nie mogą naśladować elementów serwisu. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze reklamy.

§8. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Ogłoszeniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu na zamieszczenie reklamy.

§9. Ceny za zamieszczenie reklam w serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia zlecenia reklamowego.
Zapłata za zamieszczenie reklamy w serwisie może być dokonana w następujący sposób:
a. z góry - przed zamieszczeniem reklamy;
b. z dołu - po zamieszczeniu reklamy, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności za zamawiane ogłoszenia i reklamy wyłącznie z góry.
Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie reklamy w serwisie wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawionej przez Wydawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Ogłoszeniodawcy lub jego przedstawiciela zlecenia reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych reklam w serwisie, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

§10. Złożenie zlecenia reklamowego oznacza akceptację powyższych warunków. W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.