Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


NAJWAŻNIEJSZE SĄ LUDZKIE SPRAWY I ROZWÓJ MIASTACzarnkowscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Tadli za ubiegłoroczne, prawidłowe wykonanie budżetu miasta. Oznacza to pełną akceptację jego działań podejmowanych wspólnie z Radą w imieniu mieszkańców. Wotum zaufania to swoista nobilitacja oraz zachęta do dalszej pracy. Czy będą kolejne sukcesy?

Andrzej Tadla wygrał wybory samorządowe w 2018 roku. Niespodzianki nie było. Kontynuacja pracy Franciszka Strugały była dla mieszkańców Czarnkowa oczywista. Kontrkandydat z Platformy Obywatelskiej przegrał znacząco. Ludzie w gminach nie lubią polityki w samorządach. Liczy się zaufanie, uczciwość i umiejętność pracy na rzecz lokalnej społeczności. Takie cechy posiada Andrzej Tadla. Wiele lat pełnił funkcję radnego oraz przewodniczącego Rady Miasta. Dał się poznać z jak najlepszej strony. Wybór dla czarnkowian był oczywisty. W trzecim roku pełnienia funkcji burmistrza przedstawiamy jego sylwetkę, pytamy o "korzenie", motywacje oraz najtrudniejsze decyzje i zadania.

Jest Pan z urodzenia czarnkowianinem. Proszę opowiedzieć o sobie, swojej edukacji, karierze zawodowej...

- Pochodzę z rodziny robotniczej, mój ojciec był rzeźnikiem. Edukację szkolną na poziomie podstawowym realizowałem w Czarnkowie, następnie była szkoła średnia - technikum mechanizacji rolnictwa w Poznaniu na Golęcinie. Kolejny etap to Akademia Rolnicza w Poznaniu, Studium Przygotowania Pedagogicznego - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. - finanse i rachunkowość, Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Pile oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki WOM w Pile i inne mniejsze formy doskonalenia. Karierę zawodową rozpocząłem w zakładzie produkcyjno - usługowym w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Czarnkowie w roku 1975. Pełniłem funkcje związane z organizacją, zabezpieczeniem ciągłości funkcjonalnej maszyn i urządzeń. Kierowałem zespołami ludzkimi, które dbały o sprawność zainstalowanego parku maszynowego. Pracę w tym zakładzie zakończyłem w maju 1991 roku. Następnie przeniosłem się do Warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie, gdzie zostałem zatrudniony jako specjalista ds. utrzymania ruchu. W 1993 roku otrzymałem nową umowę, powierzającą mi pełnienie roli nauczyciela w szkole zawodowej, technikum mechanicznym i technikum dla dorosłych - prowadziłem zajęcia teoretyczne, częściowo praktyczne, wynikające z zakresu określonego w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. W 2001 roku rozpocząłem pełnienie funkcji dyrektora utworzonej wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie, dla potrzeb powiatowego szkolnictwa zawodowego, placówką - Centrum Kształcenia Praktycznego, a od roku 2003 zespołem placówek - Centrum Edukacji Zawodowej (CKP i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego). Równocześnie pracowałem jako nauczyciel. Powołałem i kierowałem gospodarstwem pomocniczym - Warsztaty SAP/CEZ. Zakres obowiązków wynikał ze stanu prawa i upoważnień udzielonych przez organ prowadzący - samorząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Przygodę z edukacją zakończyłem w momencie wyboru mnie na burmistrza, tj. 22 listopada 2018 r.

Kiedy i dlaczego zainteresował się Pan samorządem?

- W roku 1998 zostałem wraz z kilkoma kolegami członkiem AWS i wystartowałem w tymże roku w wyborach samorządowych z sukcesem. Zostałem powołany na członka zarządu naszego miasta wraz z dwoma innymi kolegami - Stanisławem Maciejewskim i Zygmuntem Rutkowskim. Od tego to roku do roku 2018 pełniłem funkcję radnego w samorządzie miasta Czarnkowa. W tym okresie byłem członkiem zarządu i przez dwie kadencje przewodniczącym Rady Miasta Czarnków. Zainteresowanie pracą społeczną towarzyszy mi przez całe życie. Począwszy od szkoły średniej, gdzie byłem członkiem Rady Młodzieżowej Internatu, w którym mieszkałem, poprzez działalność w zakładowej Solidarności i pełnienie roli Społecznego Kuratora Sądowego. Jednak najbardziej cenię sobie pracę z młodzieżą, choć nie była łatwa, dała mi wiele satysfakcji. Dawała możliwość kształtowania młodych umysłów, przekazywania swoich doświadczeń młodemu pokoleniu, a także wspieranie ich w samorozwoju - tych wybitnych, ale i też tych słabszych, którzy nie wierzyli w siebie. Starałem się im pokazać, że nie jest tak źle, że muszą jedynie uwierzyć w siebie, w swoje umiejętności, że mają coś do zaoferowania innym. Pokazywałem im ich własne możliwości. Wielu moich uczniów pełni dziś odpowiedzialne role i kieruje zespołami ludzkimi. Podobnie jest w samorządzie, który jest podobny do oświaty. My musimy się uczyć, ale też uczymy innych mieszkańców, jak żyć w społeczności, by wypełniać właściwie role nam przypisane - nam samorządowcom i mieszkańcom, którymi jesteśmy wszyscy. Co i jak zrobić, by w naszym mieście żyło się lepiej.

Czy decyzja o ubieganie się o stanowisko burmistrza była trudna? Jakie były powody?

- Z tego co pamiętam nie była łatwa. Wiele osób namawiało mnie do zmiany miejsca mojej aktywności już wcześniej. Nie brałem jednak tych sugestii poważnie. Pamiętam także rozmowy prowadzone w gronie rodzinnym tuż przed powiedzeniem - "tak, startuję na burmistrza". One wskazywały mi realne konsekwencje ewentualnej zmiany pola działania - podjęcia decyzji o kandydowaniu na burmistrza naszego miasta. Dawanie rad przez osoby stojące z boku jest o tyle łatwiejsze, że one nie podejmują decyzji, nie ponoszą ewentualnych konsekwencji, to ja musiałem ją podjąć. Podejmując wyzwanie kandydowania na burmistrza Czarnkowa starałem się wziąć wszystko pod uwagę - zrobiłem analizę SWOT. Czy się sprawdziła? Powiem szczerze, że nie wiem, z prostego względu, nie myślałem o tym. Pyta Pan o powody, odpowiedź moja jest następująca: trochę chęć zmiany w życiu zawodowym, nowe wyzwania, ale też po tylu latach pracy w samorządzie odwaga podjęcia próby samodzielnego, nie w grupie wzięcia odpowiedzialności za dalsze kierunki rozwoju i funkcjonowania miasta w oparciu o zdobyte doświadczenie, ale też i wiedzę. Miałem także przed oczyma to wszystko, co mogłem obserwować, uczyć się od mojego poprzednika Franciszka Strugały.

Pamięta Pan swój pierwszy dzień w gabinecie burmistrza Czarnkowa? Jakie były pierwsze decyzje?

- Nie pamiętam tego dnia zbyt dokładnie, ale wiem, że była pewna doza strachu związana z faktem, że jestem następcą burmistrza miasta, który tę rolę pełnił od początku nowego - demokratycznego samorządu przez ponad 28 lat. Zdawałem sobie sprawę, że to trudne, ale nade wszystko odpowiedzialne zadanie. Pracę w urzędzie rozpocząłem od poznania pracowników i ich zadań. Odwiedziłem każde stanowisko pracy. Pozwoliło mi to uświadomić sobie zakres problemów i codziennych obowiązków urzędników, ale też ich kompetencje, upoważnienia i "bolączki". Funkcja burmistrza jest odpowiedzialna i złożona. Odpowiadam za całość funkcjonowania miasta, za to, co należy poprawić, co zbudować od początku i co kontynuować, np. modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2. Czy się odnalazłem w nowej roli? Tak, ale nie od razu. Dużą pomoc i wsparcie otrzymałem od pracowników. Jestem wdzięczny za ich życzliwe i ciepłe przyjęcie. Mogło być inaczej, nie znali mnie przecież. Pierwsza decyzja, którą podjąłem dotyczyła budżetu pozostawionego przez mojego poprzednika. Czasu do analizy i namysłu nie było wiele. Sesja budżetowa odbywa się w grudniu. Po zapoznaniu się z budżetem uznałem, że jest właściwy w zakresie celów i środków, jakie będą niezbędne na jego realizację. Jedyna korekta dotyczyła decyzji podjętej po telefonie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i pytaniu, czy jako burmistrz przystąpię do realizacji projektu modernizacji energetycznej Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie, który gmina złożyła w roku 2015? W tamtym czasie nie otrzymała środków na jego realizację, gdyż został oceniony, jak pamiętam, dwa miejsca dalej niż ostatni projekt otrzymujący środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Odpowiedziałem - tak, wiedząc że musimy zaciągnąć kredyt w wysokości około 4 mln. zł., by projekt sfinansować i spełnić wymóg posiadania w momencie podpisywania umowy całości kwoty na jego realizację. Już niebawem, bo prawdopodobnie na koniec września 2020 roku, zadanie zakończymy. Mieliśmy jako miasto na jego realizację 2 lata. Kolejne ważne decyzje to przystąpienie do działań mających na celu zmianę statusu gruntu Parku im. St. Staszica z leśnego na rekreacyjno - wypoczynkowy, co pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych związanych z jego rewitalizacją. Prace te udało się zakończyć z sukcesem na początku tego roku. Obecnie trwają prace projektowe związane z przebudową amfiteatru i nowego zagospodarowania parku. Inną ważną sprawą było uruchomienie łodzi motorowej Janko z Czarnkowa, która została przez miasto zbudowana - w to zadanie zaangażowałem się osobiście. Dziś łódź pływa i cieszy się powodzeniem, ale co najważniejsze zwiększyła ofertę atrakcji oferowanych przez miasto dla mieszkańców i turystów.

Poprzedni burmistrz zarządzał miastem prawie 30 lat. Ma pan nową koncepcję pracy, pomysły, wyzwania? Czym różni się ta kadencja od poprzednich Franciszka Strugały?

- Okazało się, że ważną sprawą była zmiana czasu pracy - przedłużenie godzin otwarcia. Od lutego 2019 r. urząd w poniedziałek jest czynny od godz. 7.30 do 18.00. Zmiana ta się przyjęła. Było w planie zorganizowanie stanowisk "otwartych" na parterze urzędu, by tam mieszkaniec mógł załatwić większość swoich codziennych spraw. Przygotowaliśmy koncepcję reorganizacji, jednak sytuacja epidemiczna kraju związana z Covid19 prace opóźniła. Sadzę, że jeszcze inne zmiany wymusi samo życie, część z nich już nastąpiła, choćby obsługa klientów w dobie epidemii, nad pozostałymi będę pochylał się na bieżąco, ponieważ życie nie lubi próżni.

Jest Pan na stanowisku burmistrza drugi rok. Co udało się już zrobić z najistotniejszych spraw?

- Najważniejsza to zakończenie w 2019 r., przed rozpoczęciem roku szkolnego, modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i fakt, że uczniowie klas 1 - 3 mogli pójść do nowoczesnej i przyjaznej placówki. Kolejne to: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 - zadanie - zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2019-2020. Realizacja i odsłonięcie nowego Pomnika Powstania Wielkopolskiego w 100 rocznicę Powstania. W 2019 r. Rada Miasta Czarnków uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2020 r. Program dotyczący dofinansowania do wymiany starych pieców na proekologiczne źródła ciepła. Jest obecnie realizowany i cieszy się dużą popularnością. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy placu zabaw na ul. Rolnej ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadziliśmy 3. edycję budżetu obywatelskiego, w efekcie którego mieszkańcy zdecydowali o budowie w parku tężni solankowej - w chwili obecnej toczą się prace w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania to koniec października tego roku. Celem uzyskania bardzo szczegółowych informacji odsyłam Państwa do raportu o stanie gminy za 2019 r., który zaprezentowałem na sesji absolutoryjnej w lipcu br. Jako miasto w 2020 roku pozyskaliśmy środki na doposażenie szkół podstawowych w programie "Zdalna Szkoła" - dwie edycje oraz na remont pomieszczeń klubu sportowego Noteć Czarnków - z programu "Szatnia na Medal".

Epidemia pokrzyżowała wiele tegorocznych planów. Jak sobie poradził Urząd Miasta?

- Uważam, że poradziliśmy sobie dobrze. Najgorszy okres epidemii przetrwaliśmy bez zamykania urzędu. Dokonaliśmy tylko zmian organizacji jego pracy, starając się, by w miarę jak sytuacja pozwała szybko załatwiać sprawy mieszkańców, ale też luzując ograniczenia w dostępie do urzędu w miarę zmniejszania przez państwo ograniczeń w dostępie do urzędów i w życiu społecznym. Nadal obowiązuje w urzędzie zasada zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk na wejściu i wyjściu z budynku.

W jakim stopniu skorygowano budżet miasta ze względu na epidemię?

- W chwili obecnej nie dokonaliśmy korekty budżetu, bo nie było takiej potrzeby. Ograniczeniu uległy częściowo wydatki i nastąpiła rezygnacja z realizacji niektórych zadań w urzędzie i podległych jednostkach. Skupiliśmy się na problemach związanych z dostosowaniem jednostek i miasta do funkcjonowania w reżimie obostrzeń wprowadzonych przez państwo w związku z Covid19. Podjęliśmy działania pomocowe dla przedsiębiorców w związku z epidemią dotyczące obniżenia należności za czynsz wynajmowanych pomieszczeń od gminy i przesunięcia terminów płatności podatków.

Czy miasto jest gotowe na nową falę Covid-19?

- Odpowiedź na pytanie jest trudna, ponieważ nie wiemy co nas czeka jesienią. Jednak patrząc na to co zrobiliśmy i jak działaliśmy podczas pierwszej fali epidemii, jestem przekonany, że damy sobie radę. Nie zrobimy tego sami - mam na myśli urząd, lecz przy zachowaniu rozwagi przez społeczeństwo na pewno nam się uda. Wniosek taki pozwalam sobie sformułować na podstawie tego wszystkiego, co przeżyliśmy wspólnie od miesiąca marca, czyli ogłoszenia stanu epidemii Covid19.

Ma Pan wymarzoną wizję Czarnkowa?

- Marzenia burmistrza Czarnkowa! Posiadam takie jak każdy mieszkaniec. Czy się spełnią? Zobaczymy. Jako burmistrz zrobię wszystko, by w jak największym stopniu zrealizować wypracowany z Radą Miasta plan kadencyjny, który jest odpowiedzią na zapisy programu wyborczego. Zamierzam zrealizować prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego i Chodzieskiej. Pierwszy etap prac już trwa, za chwilę ruszy drugi etap - ul. Chodzieskiej, Sikorskiego, Poznańskiej. Pamiętam także o innych zadaniach drogowych. Na bieżąco realizujemy zadania związane z poprawą stanu budynków komunalnych, obiektów kultury i sportu, by poprawić jakość życia i wypoczynku mieszkańców. Nie zapominam o seniorach, krwiodawcach i osobach o specjalnych potrzebach. Sprawy ludzkie są mi bardzo bliskie i ważne. Będę swoje działania kreował tak, by rozwój miasta następował w sposób zrównoważony.
Piotr Keil

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.