Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024, wtorek.  Imieniny: Mariki, Mirelli, Stefana, Waldemarafree counters


BUDŻET NA 2021 ROK PRZYJĘTYWe wtorek, 29 grudnia, odbyła się ostatnia w 2020 roku sesja Rady Miasta Czarnków. Najważniejsze uchwały dotyczyły budżetu miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Czarnków na lata 2021 - 2032. Plan finansowy na przyszły rok został opracowany na podstawie zestawień rzeczowo - finansowych zadań z częścią opisową przekazaną przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury, kierowników referatów i samodzielne stanowiska.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki podatków uchwalone na rok 2021. Wysokość subwencji oświatowej, udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego. Wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne przyjęto zgodnie z kalkulacją własną.

Podczas sesji przyjęto również:
- nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Kalkulując proponowaną stawkę opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie miasta, ilość wytwarzanych na terenie miasta odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu (w tym transportu do instalacji komunalnych), zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej całego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Przez kolejne lata systematycznie wzrastają koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe wyliczenia zostały zawarte w projekcie uchwały i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z przepisami prawa stawka wynosi dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 48,00 zł. Natomiast jeśli kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym, stawka podstawowa będzie obniżona o 1 zł. W związku ze zmianą stawki uchwalono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

- Pogram Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Czarnków na lata 2021 - 2024, który jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska. Efektem realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu realizacji założonych działań. Sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Czarnków na lata 2021 - 2024, której zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu. Jednocześnie zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu;

- Programy Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Programy są kontynuacją zadań realizowanych w Czarnkowie w obszarze polityki społecznej od wielu lat i są adresowane do mieszkańców Czarnkowa, szczególnie osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, osób z grup ryzyka, a także dzieci i młodzieży. Programy zawierają głównie działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne, obejmują również zadania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na realizację zadań przeznacza się środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odrębną uchwałą wyznaczono obszar i granice aglomeracji Czarnków. Aglomeracja Czarnków została utworzona uchwałą nr V/120/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnków. Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo wodne kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. Z uwagi na zmiany przepisów prawa wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian w aglomeracji Czarnków, polegających na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji. Wyznaczona aglomeracji Czarnków została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie.

Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie nadano imię Janusza Korczaka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 złożyły wspólny wniosek do organu prowadzącego o nadanie Szkole Podstawowej nr 2 imienia Janusza Korczaka. W uzasadnieniu wniosku wskazano m.in., że Janusz Korczak to postać, która reprezentuje takie wartości jak odwaga, poświęcenie, pracowitość, miłość, poszanowanie drugiego człowieka. Jego życie i śmierć wciąż stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Był to człowiek niezwykle skromny, który żył by pomagać innym, nie po to żeby go podziwiano. Był pediatrą, pisarzem, odważnym publicystą i wspaniałym wychowawcą. Całe swoje życie poświęcił walce o dobro dziecka, o szacunek, godne warunki rozwoju oraz należne mu prawa. Setkom sierot przywrócił dom i radosne dzieciństwo. Ze swoimi wychowankami pozostał do końca, dowodząc tym samym swojemu oddaniu dzieciom. Jednym z czynników wpływających na wychowanie dzieci i młodzieży są wzorce osobowościowe oraz wartości. Dlatego ważne jest, by patron szkoły był dla jej uczniów wzorem do naśladowania, a cała społeczność szkolna identyfikowała się z nim w codziennym postępowaniu. Postać Janusza Korczaka w ocenie wnioskodawców spełnia te warunki.

Zmieniono nazwę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu w celu dofinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ulica Gdańska w miejscowości Czarnków".

Zmieniono też uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Konieczność zmiany wynika ze zmiany kosztów usług opiekuńczych. Nowe stawki uzyskano w drodze przetargu. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie albo od dochodu osoby samotnie gospodarującej.

Uchwalono także wykaz wydatków, które nie wygasają w 2020 roku z upływem roku budżetowego, zmiany w budżecie na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Wszystkie uchwały wraz z uzasadnieniami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/tabBrowser/yearBooks/2020/.

Sesję zakończono noworocznymi życzeniami dla obecnych podczas sesji oraz wszystkich mieszkańców Czarnkowa.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.