Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


BUDŻET TEMATEM POSIEDZENIAW dniu 29 grudnia 2022 roku w sali sesyjnej urzędu gminy w Lubaszu odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Lubasz. W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych, obecny był też wójt, skarbnik, zastępca skarbnika, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i sołtysi.

Głównym tematem sesji było przyjęcie budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036. Procedura przyjmowania budżetu obejmuje przedstawienie projektu budżetu z autopoprawkami i wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii Komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a następnie głosowanie radnych. Plan budżetu gminy na 2023 rok po stronie dochodów obejmuje kwotę 40.903.463,64 zł. Przy szacowaniu strony dochodowej uwzględniono około 10 % wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz czynszu budynków komunalnych. Po stronie dochodów przyjęte zostały również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Czyste powietrze" jako kontynuacja z roku 2022. Dochody przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów, a więc - subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 9.580.254,00 zł (wyższa od roku 2022 o 551.453,00 tys. zł) oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 5.401.357,00 zł (wyższa od roku 2022 o 649.747,00 zł). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynoszą według zawiadomienia Ministra finansów 5.573.403,00 i są o około 6 % niższe od aktualnego planu z 2022roku, w związku z postanowieniami "Polskiego Ładu". Struktura dochodów przedstawia się następująco: dochody własne gminy - 18.309.662,64 zł, subwencje - 14.981.611,00 zł, dotacje na zadania zlecone - 2.551.722,00 zł, dotacje na zadania własne - 261.868,00 zł, dochody majątkowe - 4.798.600,00 zł, razem - 40.903.463,64 zł. Przychody wynikające z otrzymanych w latach 2021-2022 środków pomocowych z budżetu państwa (Polski Ład), środków popegeerowskich oraz emisji obligacji wynoszą 5.709.362,00 zł. Wydatki ustalone zostały na poziomie 46.010.325,64 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.484.896,50 zł (powtarzające się corocznie, przeznaczane na działalność jednostek organizacyjnych gminy, które wykonują określone zadania), wydatki majątkowe - 9.525.429,14 zł (w całości realizowane są przez Urząd Gminy). Plan finansowy wydatków realizują jednostki organizacyjne gminy: GOPS - 4.672.781,33 zł, SP Krucz - 738.778,00 zł, SP Jędrzejewo - 760.031,00 zł, SP Miłkowo - 1.985.960,00 zł, SP Lubasz - 7.686.485,00 zł, Przedszkole - 4.280.967,00 zł, GZOSIP - 1.679.000,00 zł, Urząd Gminy - 24.206.323,31 zł, razem - 46.010.325,64 zł. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych to 9.525.429,14 zł, co stanowi około 20,7 % wydatków łącznych ogółem. W wydatkach majątkowych kwotę 218.104,59 zł stanowią wydatki Funduszu Sołeckiego. Wśród zadań inwestycyjnych znajdują się: budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz - 2.513.500,00 zł, rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo - 1.417.000,00 zł, przebudowa ul. Rolnej w Lubaszu - 1.766.000,00 zł, poprawa usług społecznych poprzez modernizacje infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie - 200.000,00 zł, Cyfrowa Gmina - 294.074,55 zł (zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem, modernizacja i budowa boisk w Lubaszu i Miłkowie - 2.800.000,00 zł, urządzanie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubaszu - 38.000,00 zł.

Sesja obejmowała także część uchwałodawczą. W sumie radni podjęli jeszcze 7 uchwał, ważnych dla gminy i jej mieszkańców, tj. w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania obejmujący lata 2023-2027; przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok; wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz; wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej geodezyjnie numerem 98 położonej w miejscowości Prusinowo, ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 oraz poddanie ich pod głosowanie radnych.
UG w Lubaszu

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.