Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


ROSNĄ KOSZTY MIEJSKICH SPÓŁEKMinioną sesję Rady Miasta Czarnków poświęcono w znacznej części sprawom dwóch spółek miejskich za ubiegły rok. Sprawozdania przedstawili prezesi odpowiedzialni za Miejską Kanalizację i Wodociągi oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Poniżej przedstawiamy wnioski dotyczące ich działalności.

MKiW w Czarnkowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, a także eksploatacji kanalizacji deszczowej. Spółka świadczy także usługi wodno - kanalizacyjne oraz transportowo - sprzętowe. Aktualnie w zasobach spółki znajdują się 3 studnie głębinowe o głębokości do stu metrów. Zasoby wód są wystarczające. W okresie sprawozdawczym deficytu wody nie zanotowano. Badania jakości wody wykonywano regularnie. Jej jakość nie budziła zastrzeżeń i spełniała obowiązujące normy. Sieć wodociągowa w mieście przekracza 54 kilometry. Utrzymanie jej na właściwym poziomie to olbrzymie koszty. W ubiegłym roku na remonty ujęć, produkcję wody oraz jej dystrybucję wydano 237 tysięcy złotych. Długość kanalizacji ściekowej jest niewiele mniejsza i wynosi prawie 44 kilometry. W systemie pracuje 11 przepompowni, których funkcjonowanie wymaga zaangażowania znacznych kosztów. Jak zapewnia prezes Tadeusz Kołodziejczyk kanalizacja eksploatowana jest zgodnie z wymogami wynikającymi ze stanu technicznego systemu jak i odprowadzania ścieków. Zatory usuwano na bieżąco i regularnie wykonywano konieczne remonty. Oczyszczalna odprowadzanych ścieków pracuje prawidłowo. Stopień redukcji zanieczyszczeń utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 %. Jest to dobry wynik. Badania ścieków utrzymują się na poziomie dopuszczalnym przez pozwolenia wodnoprawne. W kanalizacji deszczowej wynoszącej 29 kilometrów prowadzono niezbędne prace remontowo - konserwatorskie. Istotnych zatorów nie było. Największym problemem MKiW na dzień dzisiejszy są finanse. Wzrost kosztów eksploatacyjnych spowodowany wojną na Ukrainie nie oszczędził spółek miejskich w całym kraju. O sytuację spytaliśmy prezesa Tadeusza Kołodziejczyka - „Rok 2022 Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o.o. w Czarnkowie zakończyła ujemnym wynikiem finansowym (strata) w wysokości 339,6 tys. zł. Na taki wynik finansowy złożyła się różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi wydatkami. Przychody osiągnięte zostały w oparciu o aktualnie obowiązujące opłaty jednostkowe za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków ustalone przez RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy we wrześniu 2021 roku dla trzech dwunastomiesięcznych okresów obowiązywania. Wielkość tych opłat nie pokryła poniesionych kosztów, które w 2022 roku przekroczyły koszty poniesione w 2021 roku o ponad 12 %. Tak znaczący wzrost wydatków głównie niezależnych od Spółki nastąpił w wyniku wzrostu cen jednostkowych energii elektrycznej (o 76,0 %), paliw, gazu i cen materiałów i usług w wyniku czego inflacja wyniosła ponad 18 %. Wzrost tych wydatków oraz niedostateczna wielkość aktualnych opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki spowodował stratę w wyżej podanej wysokości. Z początkiem czerwca 2022 roku przewidując to, że wielkość opłat nie wystarczy na pokrycie ponoszonych kosztów Spółka wystąpiła do RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf za pobór wody i odbiór ścieków, jednakże wniosek ten we wrześniu 2022 roku został bezwiednie odrzucony. Taki stan rzeczy spowodował to, że poniesione wydatki o 339,6 tys. zł przekroczyły osiągnięte przychody. W kwietniu bieżącego roku został złożony kolejny wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf i wniosek o zatwierdzenie nowych taryf na trzy kolejne dwunastomiesięczne okresy obowiązywania. Wnioski te są aktualnie rozpatrywane przez RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy, termin podjęcia decyzji w tej sprawie przez Regulatora nie jest znany”. Natomiast Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie od początku 2023 roku ponosi dalsze dużo większe straty, między innymi w wyniku ponownego podwyższenia cen jednostkowych energii elektrycznej o kolejne 56 %, spłaty odsetek od zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki oraz wzrostu amortyzacji oczyszczalni ścieków w wyniku włączenia do eksploatacji urządzeń wybudowanych w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie.

TBS w Czarnkowie zarządza stu trzynastoma lokalami w czterech budynkach położonych przy ulicy Staromiejskiej i na osiedlu Słonecznym. Wszystkie obiekty zamieszkuje 157 osób. Stawki czynszowe wynoszą około 12 złotych za metr kwadratowy. Płatności są regulowane na bieżąco w 99,8 %. Wykonane w minionym roku remonty pochłonęły niewiele ponad 31 tysięcy złotych i dotyczyły drobnych napraw. Zysk brutto po potrąceniu podatku CIT wyniósł 131 945 złotych. Zatrudnienie w TBS Czarnków obejmuje 5 osób ze średnim wynagrodzeniem 6055 złotych.

Podczas sesji poinformowano radnych o zakwalifikowaniu Dworku Świnarskich do flagowego konkursu „Nasz zabytek” z możliwością dofinansowania kwotą miliona złotych jego renowacji. Warto zauważyć, że to mieszkańcy Czarnkowa zgłosili ten projekt do konkursu. Miasto potwierdziło współpracę z fundatorem. W połowie czerwca poznamy wyniki. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiono też do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

Przy okazji warto przypomnieć o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2024. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta oraz Facebooku. Zachęcamy do składania wniosków.
Piotr Keil

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.